26 feb 2021 18:33

Verhoging van het jaarplafond van kostenvergoeding van de vrijwilligers in de vaccinatiecentra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verhoging van het plafond van kostenvergoeding van vrijwilligers in de vaccinatiecentra.

Dit ontwerp van koninklijk besluit biedt de nodige rechtszekerheid voor deze vrijwilligers én de lokale overheden over de sociale gevolgen van hun inzet in de vaccinatiecentra. Concreet heeft het als doel om voor activiteiten uitgevoerd in de vaccinatiecentra tijdens de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 het jaarlijks plafond van kostenvergoeding te verhogen tot 2 600,90 euro.  

Daarnaast voorziet het ontwerp van koninklijk besluit ook in een actualisering van de verwijzing naar de wetgeving over het verenigingswerk. Het betreft een louter legistieke aanpassing.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers