22 sep 2023 15:28

Verhoging vrijgesteld bedrag voor PWA-tewerkstellingscheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de verhoging van het vrijgestelde bedrag van de PWA-tewerkstellingscheques.

Langdurig werklozen die bepaalde voorwaarden vervullen, mogen uren presteren voor kleine werkzaamheden in verschillende domeinen en bezoldigd worden met een zogenaamde ‘PWA-cheque’ per gepresteerd uur. Met de PWA-overeenkomst kan de werknemer zijn werkloosheidsuitkering behouden en toch een aanvulling per gepresteerd werkuur verdienen.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op het recht op maatschappelijke integratie om het bedrag van de vrijstelling voor PWA-cheques te verhogen van 4,10 euro tot maximaal 6,00 euro en deze verhoging in werking te laten treden op 1 januari 2023.

Het ontwerp word ter advies voorgeld aan de Raad van State.