08 jul 2022 16:55

Verkiezingen: wijzigingen en vereenvoudigingen met het oog op de verkiezingen van 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden drie voorontwerpen van wet goed om het kiesproces te vereenvoudigen en te verbeteren met het oog op de verkiezingen van 2024.

Het gaat onder meer om:

  • technische ad-hocwijzigingen van de wetgeving
  • de modernisering van het kiesproces door de digitalisering van bepaalde kiesdocumenten: zo zal het mogelijk zijn om een kandidatenlijst volledig elektronisch in te dienen en zullen de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus volledig digitaal zijn
  • de verbetering van de organisatie van de verkiezingen door bepaalde processen die niet langer relevant zijn, te schrappen

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Raad van State en het college van Hoven en Rechtbanken

Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II)

Voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen