09 feb 2005 13:30

Verklaring Interprofessioneel akkoord

Een fundament voor economische en sociale stabiliteit

Een fundament voor economische en sociale stabiliteit

De Belgische economie presteert de laatste jaren relatief goed, reeds tien opeenvolgende kwartalen duidelijk beter dan het Europees gemiddelde. Dit is in niet geringe mate te danken aan een stabiel sociaal-economisch kader dat de sociale partners in opeenvolgende interprofessionele akkoorden hebben bewerkstelligd. De huidige context van steeds toenemende internationale concurrentie en de demografische ontwikkeling in ons land nopen echter tot een kordate en coherente aanpak. De inzet is hoog, de situatie is moeilijk, de discussie wordt bijgevolg op het scherpst van de snee gevoerd. Vandaar dat het de verdienste is van de sociale partners dat ze in moeilijke omstandigheden een ontwerp van interprofessioneel akkoord hebben afgesloten. Het feit dat het ontwerp bij een van de partners wordt afgewezen, doet niets af aan deze verdienste. De regering is er van overtuigd dat een federaal interprofessioneel sociaal kader dat gebouwd is op redelijke maar stelselmatige koopkrachtverhogingen én op een gestage aanpassing van onze arbeidsmarkt aan de nieuwe noden van de werkenden en de ondernemingen, het fundament voor economische groei en tewerkstellingscreatie is. De regering is dan ook vast van plan om de lijn van de jongste jaren door te trekken en op die manier de voorwaarden te scheppen om de door de Nationale Bank en andere instellingen voorspelde toename van het aantal jobs te realiseren. De regering is eveneens van plan om samen met de sociale partners van de eindeloopbaanconferentie een succes te maken met het oog op de versterking van onze arbeidsmarkt en ons stelsel van sociale zekerheid. Daarom en rekening houdend met de door de sociale partners genomen engagementen en aandachtig voor een klimaat van sociale vrede, zal de regering het ontwerp van sociaal akkoord, dat met haar steun tot stand kwam en dat toch door een ruime meerderheid van de Belgische werkgevers én werknemers werd aanvaard, integraal tot het hare maken. Het voorliggend ontwerp is het gevolg van een na lange onderhandelingen bereikt delicaat evenwicht. Vandaar dat alle bepalingen zonder fout zullen worden uitgevoerd. De regering zal het afgesproken budgettair kader respecteren en ervoor zorgen dat de lastenverlagingen het voorwerp zullen uitmaken van een overeenstemmende financiering voor de sociale zekerheid. Wat betreft de toenadering van de statuten van bedienden en arbeiders, laat de regering conform het ontwerp van akkoord het initiatief aan de sociale partners. De uitvoering van dit ontwerp van akkoord moet ertoe leiden dat het werk in de sectoren en bedrijven, blijft behouden en er bijkomende tewerkstelling wordt gecreëerd. Het creëren van een gunstig kader met het oog op het scheppen van arbeidsplaatsen blijft dé hoofdbekommernis van deze regering en zij zal erover waken haar beleid op dit vlak voortdurend te versterken, onder meer met betrekking tot de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt. Tot slot roept de regering alle partijen op om hun engagementen na te komen en in alle sereniteit de sociale onderhandelingen aan te vatten in de sectoren en de bedrijven. Ditzelfde klimaat van vertrouwen en dialoog is vereist om in de eindeloopbaanconferentie de nodige beslissingen te nemen om de toekomst van onze welvaartstaat veilig te stellen. Er bestaat immers geen alternatief. Stabiliteit creëert groei. Groei creëert welvaart. Met deze beslissing neemt de regering alvast haar verantwoordelijkheid. Zij verwacht nu van alle betrokken partijen hetzelfde.