18 mrt 2022 16:19

Verlaagd BTW-tarief inzake de levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor huishoudens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde inzake de levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor residentiële contracten.

Dit ontwerp van koninklijk besluit concretiseert de btw-aspecten van het akkoord gesloten op 14 maart 2022 door het kernkabinet van de regering betreffende de vermindering van de energiekosten voor huishoudens. Dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven op twee punten, met name:

  • het verlengt tot en met 30 september 2022 het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten
  • het voegt een tijdelijke bepaling in (tot en met 30 september 2022) volgens dewelke de levering van aardgas en warmte via warmtenetten onderworpen is aan het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van het huidige tarief van 21%

Daarnaast wijzigt dit ontwerp eveneens het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde om belastingplichtigen van wie de economische activiteit bestaat uit de levering van aardgas en warmte via warmtenetten die het voorwerp uitmaakt van de deze btw-tariefvermindering de mogelijkheid te bieden de maandelijkse teruggaaf van hun btw-kredieten te genieten. Deze belastingplichtigen dragen immers algemeen genomen een voorbelasting tegen het btw-tarief van 21 % zodat zij, door de verlaging van het btw-tarief voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten aan huishoudelijke afnemers, zich regelmatig of systematisch in een btw-teruggavepositie zullen bevinden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat deze dubbele maatregel geldt van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit, van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële contracten