16 dec 2022 17:53

Verlenging dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen COVID-19 voor federale ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake de vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Op 9 september 2022 keurde de ministerraad een ontwerp van omzendbrief goed om de maatregelen rond de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie en voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij de vaccinatie opnieuw in werking te stellen voor de periode van 1 september tot 31 december 2022.

Met dit ontwerp van omzendbrief worden deze maatregelen opnieuw verlengd tot 31 maart 2023.