10 nov 2022 15:51

Verlenging maatregelen voor de sociale Maribel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van bepaalde maatregelen voor de dotaties sociale Maribel t.g.v. de impact van COVID-19.

De sociale Maribel bevordert de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector door de creatie van bijkomende banen via een tussenkomst van een Fonds sociale Maribel in de loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen. De coronacrisis leidde tot meer uitval wegens ziekte en meer tijdelijke werkloosheid. Voor de dotaties sociale Maribel heeft dit negatieve gevolgen, omdat die gebaseerd zijn op het aantal werknemers dat minstens halftijds tewerkgesteld is. De crisis hield ook aan in 2021, wat voor sommige paritaire comités betekent dat de dotaties van 2023 nog niet hetzelfde niveau zullen bereiken als voor de coronacrisis het geval was.

Om dit tegen te gaan stipuleren het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit dat de garanties die voor de dotaties sociale Maribel van toepassing waren in 2022 er ook zullen zijn voor de dotaties 2023. Ze bepalen dat:

  • de fondsen de in 2021 opgebouwde reserve, het corona-reservekapitaal bis, kunnen bijhouden om er in 2023 de lagere dotaties mee aan te vullen om de tewerkstelling verder te subsidiëren
  • de dotatie 2023, samen met de reserve, niet lager kan liggen dan de dotatie 2021; indien de reserve uit 2021 niet volstaat, wordt het verschil door de overheid bijgepast
  • de fondsen die geen of slechts een beperkte terugval van de dotaties 2023 ten opzichte van 2021 kennen de reserve de komende jaren kunnen inzetten voor de creatie van bijkomende tewerkstelling

Het voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot verlenging van bepaalde maatregelen genomen voor de sociale Maribel in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector