01 dec 2023 16:15

Verlenging van datum van uitreiking van de koopkrachtpremie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024.

Dankzij het koninklijk besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie kunnen ondernemingen die tijdens de afgelopen crisis goede resultaten hebben behaald vanaf 1 juni 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen die vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024, op voorwaarde dat het recht op de koopkrachtpremie ontstaat vóór 1 januari 2024. Het gaat om eenzelfde aanpassing zoals die twee jaar geleden werd ingevoerd voor de coronapremie bij koninklijk besluit van 19 december 2021. Vanuit de sociale secretariaten en sociale partners werd het signaal gegeven dat eenzelfde verlenging van de koopkrachtpremie aangewezen is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie