04 jun 2021 15:58

Verlenging van de wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van bepaalde maatregelen van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.

In het kader van de COVID-19-crisis werd de wet van 4 november inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie gestemd. Deze wet voorziet onder andere:

  • de mogelijkheid om dringende maatregelen te nemen teneinde de opname van COVID19-patiënten in de ziekenhuizen te beheren
  • de mogelijkheid om medische screeningsprocedures op COVID-19 te laten uitvoeren door bepaalde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en bepaalde studenten in de gezondheidszorg die normaliter niet bevoegd zijn om dat te doen

Deze bepalingen treden buiten werking op 1 juli 2021, terwijl de omstandigheden waarvoor de maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn en we ons nog steeds in deze crisis bevinden. Het beheersen van de COVID-19-epidemie vereist dus dat de nodige voorbereidingen worden getroffen om het verzorgend personeel en de ziekenhuizen verder te ondersteunen.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er dus toe deze maatregelen te verlengen:

  • tot en met 30 september 2021 (d.w.z. 3 maanden) voor de toepassing om dringende maatregelen te nemen om de opname van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen te beheren
  • tot en met 31 december 2021 (d.w.z. 6 maanden) voor de terbeschikkingstelling van extra zorgpersoneel om het gebruikelijke zorgpersoneel bij te staan bij het testen van COVID-19- patiënten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie