11 jun 2021 16:11

Verlenging van het verlof voor mantelzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de duur van het verlof voor mantelzorg te verlengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de duur van het verlof voor werknemers die erkend mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon wordt verlengd van één maand naar drie maanden volledige schorsing van de uitvoering van de voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst per zorgbehoevende persoon en van twee maanden naar zes maanden vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met 1/5de of de helft. Het wettelijk voorziene maximum blijft behouden. Dat wil zeggen dat het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer niet méér mag bedragen dan (het equivalent van) zes maanden volledige schorsing.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt hiervoor ook de nadere regels vast. Het bepaalt enerzijds dat de volledige schorsing kan worden opgesplitst in maanden en de vermindering van de arbeidsprestaties in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan en, anderzijds, dat per kennisgeving aan de werkgever slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg kan worden gevraagd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen