03 jul 2009 10:52

Verlies van inkomsten voor zelfstandigen

Compensatie voor zelfstandigen die hinder ondervinden door werken

Compensatie voor zelfstandigen die hinder ondervinden door werken

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiering regelt van de vergoedingen voor zelfstandigen die hinder ondervinden door werken op het openbare domein (*).

Het ontwerp dat minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft voorgesteld regelt het bedrag dat de bouwheer aan het Participatiefonds ten laatste op 31 december 2009 moet betalen voor de werken tot 31 december 2008. Voor facturen vanaf 1 januari 2010 moeten de bouwheren geen bijdrage meer betalen. 

De wet voorziet in systeem van financiering voor de inkomenscompensatie dat de bouwheer verplicht een percentage van het eindbedrag van alle werken op het openbare domein te betalen. Vanaf 1 januari 2009 wordt het stelsel gefinancierd  een jaarlijkse dotatie ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting die wordt gestort aan het partcipatiefonds (wijziging van de porgrammawet).

(*) tot uitvoering van artikel 224, §4 van de programmawet van 22 december 2008.