12 okt 2018 18:13

Verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid.

In het kader van de zesde staatshervorming heeft de federale regering de budgetten waarmee de uitkeringen voor loopbaanonderbreking van de Vlaamse publieke sector worden gefinancierd, overgedragen naar de Vlaamse overheid. Dankzij deze overdracht kan de Vlaamse overheid het algemene federale stelsel voor loopbaanonderbreking vervangen door een stelsel van zorgkrediet. Dit is strenger dan het huidige federale stelsel. Zo zal de Vlaamse overheid enkel verloven toekennen indien ze worden verantwoord door zorgverlening of door een opleiding. Momenteel mag de loopbaan worden onderbroken zonder bijzondere redenen. De invoering van het verlof voor zorgkrediet heeft de aanpassing vereist van het Vlaams personeelsstatuut, en de invoering van een eigen reglementering voor de personeelsleden van het onderwijs.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert artikel 16 uit van de wet van 6 januari 2014 door aan de lijst gevoegd bij de wet de volgende verloven toe te voegen, die recht kunnen geven op pensioenrechten:

  • de afwezigheid door zorgkrediet van het Vlaams personeelsstatuut
  • het verlof voor loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof van het Vlaams personeelsstatuut
  • het verlof wegens zorgkrediet bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering over het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding