10 jul 2009 12:14

Vermindering van broeikasgassen

Strategie voor de aankoop van koolstofkredieten

Strategie voor de aankoop van koolstofkredieten

De ministerraad heeft op basis van de evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissiekredieten de aankoopstrategie van koolstofkredieten verder verfijnd. 

Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette zal het oorspronkelijke budget van de derde tender met 50 miljoen euro worden verhoogd. De onderhandelingen van deze derde overheidsopdracht was immers succesvol omwille van de interessante prijs, de volledige leveringszekerheid en de extra bonus tengevolge van duurzaamheid van de projecten. Daarnaast voorziet de strategie in de mogelijkheid om bijkomende aankoopopties te bestuderen. Om de marktpositie van de federale overheid te versterken zullen bepaalde aankoopopties ook de aankoop van kredieten na 2012 kunnen bevatten.

Het Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen zal 50 miljoen euro extra vrijmaken om de verhoging van het budget van de derde tender te dekken. Daarvoor heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen wijzigt.