20 apr 2007 17:00

Verplichte verzekering geneeskundige verzorging voor zelfstandigen

De verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde kinderkankerpatiënten worden als grote risico's beschouwd

De verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde kinderkankerpatiënten worden als grote risico's beschouwd

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplaatsingskosten van de ouders en voogden van kankerpatiënten. (ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd) De programmawet van 27 december 2006 heeft een nieuwe verstrekking ingevoegd in de lijst van de geneeskundige verstrekkingen van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, namelijk de verplaatsingskosten van de ouders en wettelijke voogden van gehospitaliseerde kinderkankerpatiënten. Het ontwerp verruimt de verplichte verzekering voor zelfstandigen tot deze verstrekkingen, die grote risico's worden. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité van de Dient voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.