03 dec 2010 11:08

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Rechthebbenden van de categorieën 2 en 3 van het Sociaal Stookoliefonds komen ook in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming

Rechthebbenden van de categorieën 2 en 3 van het Sociaal Stookoliefonds komen ook in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het recht op de verhoogde tegemoetkoming uitbreidt tot de rechthebbenden van een verwarmingstoelage van de categorieën 2 en 3, toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Het gaat om:

  • personen van wie het gezinsinkomen lager is dan het grensbedrag dat in het kader van de verhoogde tegemoetkoming van toepassing is: categorie 2
  • personen die schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen: categorie 3

Ze dienen een verklaring op eer te onderschrijven met de huidige inkomsten van het in aanmerking te nemen gezin. Het zijn dezelfde inkomsten, hetzelfde grensbedrag, hetzelfde gezin en dezelfde aanvraag- en controleprocedure die worden gebruikt voor de verhoogde tegemoetkoming die toegekend wordt aan andere categorieën van rechthebbenden zoals weduwen en weduwnaars, gepensioneerden, invaliden of eenoudergezinnen.

Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en voert de wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid uit. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.