16 dec 2022 17:53

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat gedetineerden opneemt in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat door de ministerraad werd goedgekeurd is de volgende stap in de uitwerking van beslissing in het regeerakkoord inzake de gefaseerde hervorming penitentiaire gezondheidszorg. In de eerste fase, vanaf 1 januari 2023, worden alle gedetineerden geïntegreerd in de ziekteverzekering. Dit ontwerp van koninklijk besluit regelt dus de verzekerbaarheid bij de ziekenfondsen waarbij een nieuwe hoedanigheid van gedetineerde gerechtige wordt gecreëerd. Deze nieuwe hoedanigheid is residuair en is een vangnet voor wie tijdens de detentieperiode niet in orde is inzake verzekerbaarheid bij het ziekenfonds. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt de geneeskundige verzorging die gedetineerden nodig hebben buiten de gevangenis of inrichting van de FOD Justitie ten laste genomen van de verplichte ziekteverzekering. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van gedetineerden en geïnterneerden geplaatst in inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3, 4°, a), b) of d), van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering