29 sep 2023 16:11

Verplichting van het gebruik van gestructureerde elektronische facturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat het gebruik van gestructureerde elektronische facturen verplicht.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde om een nagenoeg veralgemeende verplichting in te voeren tot uitreiking van gestructureerde elektronische facturen tussen belastingplichtigen.

De voordelen van elektronische facturering worden enkel maximaal benut wanneer het opstellen, verzenden, ontvangen en verwerken van een factuur volledig kan worden geautomatiseerd en gestructureerde elektronische facturen worden gebruikt die machineleesbaar zijn en automatische en digitale verwerking door de ontvanger mogelijk maken.

De invoering van een verplichting tot uitreiking van gestructureerde elektronische facturen vormt een eerste aanzet om op langere termijn bepaalde btw-gegevensstromen tussen belastingplichtigen onderling en van belastingplichtigen naar de FOD Financiën te moderniseren, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën die deze gegevensstromen digitaliseren, automatiseren en versnellen.

Eén van de eerste doelstellingen is op Belgisch niveau duidelijke afspraken vast te leggen over de verschillende domeinen van interoperabiliteit. Dit voorontwerp creëert het kader waarbinnen deze afspraken verder zullen worden geconcretiseerd. Op die manier worden de omstandigheden gecreëerd waarbinnen elektronische facturering volledig kan doorbreken.

Het voorontwerp zorgt voor de business case die nodig is om betaalbare oplossingen te ontwikkelen: de wettelijke verplichting creëert een grote markt om oplossingen te bouwen.

België pleit binnen de EU voor ambitieuze regels rond e-reporting en een spoedige inwerkingtreding ervan.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Agrofront en ITAA.