01 mrt 2013 17:33

Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp van wet voert het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 uit.

Het voorontwerp draagt bij tot een aantal concrete vereenvoudigingen voor ondernemingen en burgers.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

  • aanpassing van de doelgroep van de opdrachten van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
  • verbetering van de analyse van de regelgevingsimpact 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  • vervanging van het hulpdagboek door een geregistreerd kassasysteem voor de boekhouding van sommige ondernemingen
  • gebruik van het rijksregisternummer om de gebruikers van de maaltijdcheques te identificeren

FOD Binnenlandse Zaken

  • opname van afstammingsgegevens, onbekwaamheidsverklaringen en contactgegevens in het Rijksregister
  • duidelijkheid over de juridische waarde van de elektronische handtekening via eID

FOD Sociale Zekerheid

  • online toetreding tot akkoorden voor zorgverleners

Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.