30 mei 2013 17:19

Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp van wet voert het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 uit.

Het voorontwerp draagt bij tot een aantal concrete vereenvoudigingen voor ondernemingen en burgers.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

  • aanpassing van de doelgroep van de opdrachten van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
  • verbetering van de analyse van de regelgevingsimpact

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  • vervanging van het hulpdagboek door een geregistreerd kassasysteem voor de boekhouding van sommige ondernemingen
  • gebruik van het rijksregisternummer om de gebruikers van de maaltijdcheques te identificeren

FOD Binnenlandse Zaken

  • opname van afstammingsgegevens, onbekwaamheidsverklaringen en contactgegevens in het Rijksregister
  • duidelijkheid over de juridische waarde van de elektronische handtekening via eID

FOD Sociale Zekerheid

  • online toetreding tot akkoorden voor zorgverleners

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State.