26 jan 2018 16:48

Verschillende wijzigingen inzake veiligheidsverificaties (screening)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet en vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen.

Ter uitvoering van de wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen zoals ze momenteel gewijzigd is, zijn een voorontwerp van wet en vier ontwerpen van koninklijk besluit noodzakelijk:

  • Het voorontwerp tracht de conformiteit tussen de 'wet beroepsorgaan' en de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen te behouden, naar aanleiding van de wijziging van deze laatste. 
  • Het eerste ontwerp stelt per activiteitensector vast welke administratieve overheid bevoegd zal zijn voor de bepaling van risicovolle functies of toegangen die aan de screening moeten worden onderworpen, alsook de centralisatie van de individuele screeningsaanvragen vanuit de sector.
  • Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 24 maart 2000 en voorziet met name dat de persoon die een veiligheidsverificatie moet ondergaan om een attest te ontvangen hierover geïnformeerd wordt en toestemming verleent. De veiligheidsofficier is verantwoordelijk voor deze kennisgeving en toestemmingsvraag. 
  • Het derde ontwerp bepaalt de lijst van gegevens en informatie die kunnen of moeten worden geraadpleegd in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie.
  • Het vierde ontwerp stelt de bedragen vast van de verschuldigde retributies voor de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen van de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, alsook de verdeelsleutels tussen de betrokken autoriteiten bij de veiligheidsverificaties. 

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, §7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen