20 dec 1996 16:00

Verslag van de Ministerraad van 20 december 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 december 1996 in de +Wetstraat 16, van 9.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister+ Jean-Luc Dehaene. In de namiddag vergaderde de Ministerraad voort van 14.30 +uur tot 17. 00 uur. Daarna vond een persconferentie plaats in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister. * * * De Ministerraad heeft een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit besproken, die de kaderwetten moeten uitvoeren. Deze KB's werden besproken voor advies van de Raad van State. (Bericht 1, deel B) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de toelagen vastleggen voor projecten van Collectieve Onderzoekscentra voor het jaar 1996. ( persbericht 1 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed dat een +nieuwe wettelijke basis moet geven aan het Koninklijk Besluit over de identiteitskaart. ( persbericht 1 van 20/12/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed betreffende maatregelen rond het wegslepen van voertuigen naar een autobewaarplaats. ( persbericht 1 van 20/12/1996) Ook werd een eerste ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd ter +uitvoering van de eerder deze maand ingevoerde sociale identiteitskaart. ( persbericht 1 van 20/12/1996) De Ministerraad betuigde daarnaast zijn instemming met een Koninklijk+ Besluit dat het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) vaststelt. ( persbericht 1 van 20/12/1996) Nog m.b.t. de uitvoering van de kaderwetten, besprak de Ministerraad +een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit die na advies van de Raad van State. (Bericht 1, deel A) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd met het oog op de oprichting van een tijdelijke administratieve cel bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. ( persbericht 1 van 20/12/1996) Verder heeft de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de tussenkomst van het Belgisch-Kongolees Fonds voor afschrijving en beheer voor de terugbetaling van schuldvorderingen aan Belgen, waarvan de goederen door de Za&#239rese Staat werden in beslag genomen. ( persbericht 1 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijkke pensioenen. ( persbericht 1 van 20/12/1996) In het kader van de toepassing van artikel 7 par. 2 van de wet van 26+ juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen. ( persbericht 1 van 20/12/1996) De Ministerraad heeft een nieuw convergentieplan van Belgi&#235 +goedgekeurd. Hierin wordt de begrotingsstrategie geschetst die de Regering zal volgen in de komende jaren teneinde de begrotingsvoorwaarden te verzekeren voor de deelname van Belgi&#235 aan de Europese en Monetaire Unie. ( persbericht 1 van 20/12/1996) * * * De Ministerraad keurde een reeks concrete maatregelen goed om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.( persbericht 2 van 20/12/1996) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor een vereenvoudiging van de hypothecaire woonkredieten en de verbetering van de overzichtelijkheid ervan. ( persbericht 3 van 20/12/1996) Vervolgens verleende de Ministerraad zijn goekeuring aan een ontwerp +van Koninklijk Besluit over de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage voor de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten. Deze bijdrage is het verschil tussen de pensioenkost en het trekkingsrecht voor elke respectievelijke overheid. ( persbericht 4 van 20/12/1996). De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het banenplan ter bevordering van de aanwerving van werkzoekenden verlengt. ( persbericht 5 van 20/12/1996) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +dat maatregelen bevat die de tewerkstelling in de non-profitsector moet bevorderen. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit kwam tot stand na overleg van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid met vertegenwoordigers van de non-profitsector en de bevoegde gewest- en gemeenschapsministers. ( persbericht 6 van 20/12/1996) De Ministerraad heeft in een tweede lezing, na advies van de Raad van+ State, een ontwerp van wet goedgekeurd met diverse fiscale bepalingen. ( persbericht 7 van 20/12/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financi&#235le vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat de Nationale Kas voor Beroepskrediet betreft. ( persbericht 8 van 20/12/1996) De Ministerraad ging principieel akkoord met de aanpassing van het +fiscaal regime van bepaalde vennootschappen voor huisvestingskrediet. Het gaat hier om de vennootschappen die door de ASLK erkend zijn en kredieten verlenen voor sociale huisvesting. ( persbericht 9 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed over het +witwassen van geld. Dit voorontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel het toepassingsgebied van de wet van 11 januari 1993 uit te breiden. ( persbericht 10 van 20/12/1996) Tevens heeft de Ministerraad een aantal beslissingen genomen in het +kader van de modernisering van het bestaande Bistel-systeem tot Fedenet, het federaal netwerk. ( persbericht 11 van 20/12/1996) De Ministeraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij+ twee personen voor een periode van vijf jaar aangesteld worden als bijzitters voor de franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. ( persbericht 12 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed, +die toegang verlenen tot de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. ( persbericht 13 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde de verlenging goed van de overeenkomst die +specialisten in de informatica en de telecommunicatie ter beschikking stelt van het Exploitatiecentrum van Telematica van de Rijkswacht. ( persbericht 14 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde het onderhoud en de reparatie goed van de ademtoestellen van de Rijkswacht en de Politie. Het gaat om de toestellen van het type ALCOTEST 7410 PAF. ( persbericht 15 van 20/12/1996) De Ministerraad heeft vier Koninklijke Besluiten goedgekeurd +betreffende de aanpassing van het beoordelingsstelsel van de overheidsambtenaren. ( persbericht 16 van 20/12/1996) In het kader van de uitbreiding van de informatisering van de laatste+ negen sites voor de rechtbanken van Eerste Aanleg, hechtte de Ministerraad zijn akkoord aan de procedurekeuze, namelijk een onderhandse procedure van mededinging tussen de bedrijven. ( persbericht 17 van 20/12/1996) De Ministerraad besprak een nieuwe reeks van te sluiten +overeenkomsten tussen het Ministerie van Justitie en steden en Gemeenten over de aanwerving van bijkomend personeel. Deze betreffen de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en een m.b.t. de leden van de Raad van Bestuur van de Nationale Instelling voor radio-actief afval en verrijkte splijtstoffen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de kredieten van de Collectieve Centra. De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de registratie en bewaking van geneesmiddelen. ( persbericht 18 van 20/12/1996) Na advies van de Raad van State keurde de Ministerraad een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed in verband met de algemene hygi&#235ne van voedingsmiddelen. Door dit ontwerp krijgt een Europese richtlijn ter zake rechtsgeldigheid in Belgi&#235. Het nieuwe ontwerp vervangt de overeenstemmende nationale wetgeving inzake hygi&#235ne. ( persbericht 19 van 20/12/1996) De toelating van het Ministerie van Financi&#235n om 1.500 +contractuelen aan te werven bij de Administratie der directe belastingen wordt verlengd tot 31 december 1998. ( persbericht 20 van 20/12/1996) De Ministerraad ging akkoord met de toekenning van subsidies ten +laste van de winst van de Nationale Loterij aan de stichting "Europalia International". De Ministerraad keurde definitief een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin het winstverdelingsplan vastgelegd wordt van het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij. ( persbericht 21 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde vijf aanbestedingen goed voor het Leger. ( persbericht 22 van 20/12/1996) De Ministerraad sloot een overeenkomst in verband met een project +voor een bodemkaart van Rwanda. ( persbericht 23 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde een beperkte offerte-aanvraag goed voor een ontwikkelingsproject in Zambia. ( persbericht 24 van 20/12/1996) De Ministerraad heeft haar akkoord gegeven voor het afsluiten van een overeenkomst met "Advocaten zonder grenzen" op basis van een verhoogde forfaitaire maandelijkse aanwezigheidskost. De Ministerraad ging akkoord met een voorontwerp van wet dat de bijdrage van Belgi&#235 aan de zevende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds goedkeurt. ( persbericht 25 van 20/12/1996) Daarnaast hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan een +voorontwerp van wet over de Overeenkomst tussen Belgi&#235 en Letland inzake luchtvervoer. Dit voorontwerp van wet keurt deze Overeenkomst goed. ( persbericht 26 van 20/12/1996) De Ministerraad keurde ook twee voorontwerpen van wet goed die twee internationale verdragen (protocollen) omzetten in Belgisch recht. ( persbericht 27 van 20/12/1996) Verder nam de Ministerraad kennis van een rapport van de Minister van Buitenlandse zaken over de stand van zaken op 1 november 1996 betreffende de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht. ( persbericht 28 van 20/12/1996) De Ministerraad nam tevens kennis van het verslag van de Europese +Raad voorbereid, die plaatshad op 13 en 14 december te Dublin. ( persbericht 29 van 20/12/1996) De Ministerraad besprak de taakverdeling voor de NAVO-oefening +"Crisis Managment Exercise" (CMX-97). Deze oefening wordt gehouden van 19 tot 27 februari 1997. ( persbericht 30 van 20/12/1996)