24 sep 1999 17:00

Verslag van de persbriefing van de Eerste Minister Guy Verhofstadt van
24 september 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 september 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 16.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft Eerste Minister Guy Verhofstadt een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. De Eerste Minister heeft vooreerst het nieuwe asielbeleid voorgesteld, in het kader van de uitvoering van het Regereerakkoord. De Eerste Minister herinnerde eraan dat dit dossier sinds drie weken door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Maatschappelijke Integratie werd voorbereid. Hij benadrukte dat dit nieuwe beleid noodzakelijk was door de grote toename van het aantal asielaanvragen. Het algemene beleid is gebaseerd op twee principes: menselijkheid en striktheid (persbericht 1 van 24/09/1999). De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat een +aantal bepalingen wijzigt over de Belgische nationaliteit. Het gaat om een vereenvoudiging van de procedure, zoals bepaald in het Regeerakkoord. (persbericht 2 van 24/09/1999) De Ministerraad heeft daarnaast het voorontwerp van de "dioxinewet" goedgekeurd. De Eerste Minister heeft een stand van zaken gegeven van de dossiers. Op dit ogenblik hebben 713 bedrijven een dossier ingediend en dit voor een totaalbedrag van 1,2 miljard frank. In de rundveesector zijn geen bedrijven meer geblokkeerd. In de pluimveesector zijn nog vier bedrijven geblokkeerd en in de varkenssector zijn dat er nog 96. In de verschillende sectoren werden 12.315 negatieve analyses verricht en slechts 117 positieve. (persbericht 3 van 24/09/1999) De Ministerraad heeft ook, in een tweede lezing, het voorontwerp van +wet m.b.t. de aansprakelijkheid van de ambtenaren van sommige overheidsdiensten goedgekeurd. (persbericht 4 van 24/09/1999) De Ministerraad keurde tevens de werkwijze goed om het Federaal Veiligheidsplan op te stellen zoals bepaald werd in het Federaal Regeerakkoord. Werkgroepen gaan door met onderzoek van dit Veiligheidsplan. De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. (persbericht 5 van 24/09/1999). De Ministerraad ging ook akkoord met de afsluiting van een meerjarige overeenkomst voor de modernisering van de Leopard-tanks. Het gaat meer bepaald om de herstelling van het vuurleidingssysteem (VLS) van de tanks en om de vervanging van hun analoge rekenaars door digitale versies. (persbericht 6 van 24/09/1999) De Ministerraad heeft de procedure goedgekeurd, zoals vooropgesteld +in de nota van de Minister van Werkgelegenheid, over de tewerkstelling van jongeren. (persbericht 7 van