17 sep 1999 17:00

Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 september 1999 in de Wetstraat 16 van 11.00 uur tot 15.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens de wekelijkse persbriefing heeft de Eerste Minister de belangrijkste beslissingen toegelicht van de Ministerraad. De Ministerraad heeft zich voor het eerst gebogen over de begroting voor het jaar 2000, die het sociaal-economische beleid van de Regering moet uitvoeren. De Ministerraad wil deze begroting voorstellen aan de Kamer tijdens de zogenaamde "State of the Union" op 12 oktober 1999, om 14.00 uur. Onmiddellijk na de "State of the Union" zullen de ministers van Begroting en Financiën de pers hierover ontmoeten. De belangrijkste cijfers in deze begroting voor het jaar 2000 zijn de volgende: Het primair overschot zal niet meer dan 6 % bedragen, zoals opgelegd door de Europese Unie Inflatie: 1,3 % (in 1999: 1,2 %) Bruto Binnenlands Product (BBP): 2,5 % (in 1999: 1,7 %). Het gaat hier om een zeer voorzichtige hypothese in vergelijking met onze buurlanden. In de hypothese wordt echter rekening gehouden met de dioxinecrisis, niet op het vlak van uitgaven maar op de minder-inkomsten. Op 23 september 1999 zal een interministeriële conferentie over de begroting worden gehouden met de regio's. De premier beklemtoonde dat de Regering streeft naar een begroting in evenwicht in 2002 en dat in de begroting alle punten uit de Regeringsverklaring zullen voorzien zijn. Het gaat, aldus de Minister van Begroting, niet om een overgangsbegroting. (persbericht 1 van 17/09/1999) De eerste Minister heeft verder ook aangekondigd dat het voorontwerp +van de zogenaamde "dioxine-wet" en het voorontwerp van wet m.b.t. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de volgende Ministerraad zullen worden behandeld. Daarbij zal men meer bepaald rekening houden met de opmerkingen van de Raad van State over dit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De Eerste Minister benadrukte, rekening houdend met de samenkomst van het Permanent Veterinair Comité van 21 en 22 september 1999, dat de analyseresultaten gunstig blijven. Minder dan 1 % van de analyses is immers positief. De Premier kondigde aan dat maandag een Ministerieel Besluit zal verschijnen waardoor bedrijven hun in het buitenland geblokkeerde stocks binnen de 14 dagen kunnen aangeven bij de overheid. Tevens werden reeds 613 bedrijven betaald door de overheid ten belope van 1,33 miljard. Het aantal geblokkeerde bedrijven daalde tot 212 (i.p.v. 2.500). Van de 9.823 analyses bleken er 91 (minder dan 1%) positief te zijn. De Ministerraad heeft zich ook gebogen over de situatie bij de NMBS. De Minister van Mobiliteit en Vervoer heeft contact opgenomen met de regeringscommissaris bij de NMBS om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor de huidige problemen en de aanwervingen te bespoedigen. De Ministerraad heeft verder ook een uitgebreide discussie gevoerd over de asielzoekers. De Eerste Minister kondigde aan dat het algemene beleid, in uitvoering van het Regeerakkoord, zal worden vastgelegd tijdens de volgende Ministerraad. In afwachting werden reeds een aantal beslissingen genomen. Zo zal een nieuw centrum voor asielzoekers vrijdagavond of ten laatste zaterdagochtend de deuren openen. De Regering heeft eveneens contact opgenomen met verschillende landen. Het gaat onder meer om Albanië, Macedonië en Slovakije. In verband met Kosovo werd contact opgenomen met Bernard Kouchner. Deze gesprekken moeten leiden tot de terugkeer van illegale vluchtelingen uit deze regio. De Ministerraad nam tevens kennis van het vierde verslag van het Millennium Forum 2000. Dit rapport bevat de acties die het Millennium Forum 2000 moet ondernemen op het vlak van de informatie en de communicatie naar de bevolking, de noodplannen, en de samenwerking met de andere beleidsniveaus. De Ministerraad besliste meer bepaald om een informatiefolder te verspreiden waarin de mogelijke problemen die zich bij de overgang naar het jaar 2000 kunnen voordoen, realistisch worden weergegeven. Op de dag van de jaarwisseling zal een communicatiecentrum (de zogenaamde "meldingskamer") alle informatie verzamelen over de evolutie van de overgang naar het jaar 2000 in binnen- en buitenland. (persbericht 2 van 17/09/1999) De Ministerraad heeft verder een strategie ontwikkeld voor de +omzetting naar Belgisch Recht van Europese Richtlijnen in verband met de liberalisering van telecommunicatiesector. In een eerste fase heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor de overdraagbaarheid van telefoonnummers op 1 januari 1999 ingaat. (persbericht 3 van 17/09/1999) Tot slot kondigde de Eerste Minister aan dat de persbriefing na de Ministerraad van 24 september 1999 uitzonderlijk om 14.00 uur zal beginnen.