01 okt 1999 17:00

Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt van 1
oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 oktober 1999 in de Wetstraat +16 van 10. 00 uur tot 14.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. De Eerste Minister vatte de principes samen van de drie belangrijke hervormingen die de Ministerraad goedkeurde. Het gaat om: 1) het veiligheidsplan. Dit moet klaar zijn voor het einde van het jaar. De Minister van Justitie lichtte de prioriteiten van het plan en de verschillende stappen ervan toe; (persbericht 1 van 01/10/1999)2) het begin van de grondige modernisering van het openbaar ambt. Het gaat meer bepaald om het uittekenen van de modelstaat. Er zal een volksraadpleging gehouden worden m.b.t. het nieuwe organigram van het openbaar ambt en zijn modernisering. (persbericht 2 van 01/10/1999)3) het nieuwe stedelijke beleid van de Federale Overheid. De algemene lijnen werden toegelicht door de Regeringscommissaris voor het grootstedenbeleid. De Ministerraad ging akkoord met de algemene oriëntatienota. (persbericht 3 van 01/10/1999) De Eerste Minister maakte bekend dat het Telerad-systeem, dat de radioactiviteit in de lucht meet, geen abnormaal hoge radioactiviteit heeft gemeten na het ongeluk in Japan. De Minister van Binnenlandse Zaken zal dagelijks de resultaten van de metingen van het Teleradsysteem bekend maken. De Eerste Minister maakte verder ook bekend dat de Minister van Ambtenarenzaken voortaan belast is met de opvolging van een aantal tuchtdossiers van magistraten. Het gaat om de magistraten die genoemd worden door de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door de politie en het gerecht werd gevoerd in de zaak Dutroux, Nihoul en consorten. De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Ambtenarenzaken over de inwerkingtreding van het mandatensysteem in de hoge administratie. Verder vroeg de Ministerraad de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling om voor de volgende vergadering van de Ministerraad de benoeming voor te bereiden van de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). (persbericht 4 van 01/10/1999) De Ministerraad keurde de definitieve tekst goed van de algemene +richtnota m.b. t. een globale politiek op gebied van de immigratie. (zie persbericht 1 van 24/09/1999) Daarnaast ging de Ministerraad ermee akkoord dat de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties de Regie der Gebouwen belast met de afsluiting van een nieuw huurcontract voor het gebouw aan de Rue de l'Industrie 16 in Aubange (Halanzy). In dit gebouw is de rijkswachtbrigade van Halanzy gevestigd. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Ministerieel Besluit goed over de vergoeding van laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 5 van 01/10/1999) De Ministerraad nam kennis het voorontwerp van wet over de werking +van de certificatiedienstverleners met het oog op het gebruik van elektronische handtekeningen. De Minister van Economie werd belast met de bijeenroeping van een interkabinettenwerkgroep. De Ministerraad zal het voorontwerp op 8 oktober 1999 in een tweede lezing bestuderen. Tevens nam de Ministerraad kennis van de oriëntatienota over het elektronisch handelsverkeer. Ook deze nota zal door een interkabinettengroep behandeld worden. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Dit ontwerp heft de intracommunautaire belastingvrije verkopen op. Deze maatregel geldt vanaf 1 juli 1999. (persbericht 6 van 01/10/1999) De Ministerraad bereidde de Europese Raad van Staats- en +Regeringsleiders voor. Deze Raad vindt plaats in Tampere (Finland) op 15 en 16 oktober 1999. Hierbij keurde de Ministerraad een nota goed die het Belgische standpunt vastlegt. De Ministerraad besprak verder de voorstellen voor de toekenning van het derde deel van het programma voor 1999 over de Staatsleningen. Dit behelst een staatslening aan Turkije. (persbericht 7 van 01/10/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad de deelname goed van 15 Belgische +militairen aan het opleidingsprogramma van het "African Crisis Response Initiative" (ACRI) in Ivoorkust. (persbericht 8 van 01/10/1999) De Ministerraad nam kennis van de mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken over zijn contacten n.a.v. de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de Overeenkomst over wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden. Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de lidstaten van de Raad van Europa en de OESO-lidstaten. (persbericht 9 van