01 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 april 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 1 april 1999 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de veiligheidsmachtigingen. Het ontwerp regelt meer bepaald de manier waarop een juridisch beroep aangetekend kan worden. (persbericht 1 van 01/04/1999) De Ministerraad stemde tevens in met een voorontwerp van wet voor de goedkeuring van een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. Het gaat om een samenwerkingsakkoord over de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel misbruik. (persbericht 2 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - twee ontwerpen+ van Koninklijk Besluit goed over het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum (POKOC). (persbericht 3 van 01/04/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een +overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van 19 luchtafweercommando- en controlesystemen voor het wapensysteem Mistral. Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging om een opdracht af te sluiten met de firma IBM Belgium. (persbericht 4 van 01/04/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging ook om via+ een onderhandelingsprocedure een overeenkomst af te sluiten met de firma Fabrique Nationale Herstal (FN). Het gaat met name om de aankoop van wisselstukken voor bewapening die eerder al bij FN werd aangekocht. (persbericht 5 van 01/04/1999) De Ministerraad ging eveneens akkoord om 42 bijkomende +modificatiekits "Mid Life Update" in de F-16 vliegtuigen te laten inbouwen. Dit gebeurt in het kader van het contract voor het algemeen onderhoud van deze vliegtuigen. (persbericht 6 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor het ontslag, de vervanging en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. (persbericht 7 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de toekenning van een toelage aan het informaticapersoneel van bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 8 van 01/04/1999) De Ministerraad ging eveneens akkoord om de spoedprocedure in te +roepen voor een ontwerp van Koninklijk Besluit over de bezoldigingsregeling van het personeel van de ministeries. Hierdoor kan het ontwerp rechtstreeks aan het Staatshoofd worden voorgelegd. (persbericht 9 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de directiepremie voor ambtenaren die belast zijn met het beheer van bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 10 van 01/04/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. het programma +ADMI-2000. Dit programma moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanstelling van de heer Dirk Van den Bulck als Nederlandstalig bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. De nieuwe bijzitter wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar. De voordracht van de heer Dirk Van den Bulck gebeurde op basis van de resultaten van een recente selectieprocedure. Na een oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad werden de kandidaten door een onafhankelijke selectiecommissie onderzocht op hun functiegeschiktheid. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de toegang tot Rijksregister van de natuurlijke personen uitbreidt voor de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij. (persbericht 11 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +met de regels voor het ticketbeheer bij voetbalwedstrijden. (persbericht 12 van 01/04/1999) De Ministerraad heeft eveneens besloten om in het kader van het veiligheidsfonds een aantal bestaande projecten te verlengen en tegelijkertijd een aantal nieuwe initiatieven te lanceren. (persbericht 13 van 01/04/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met de aanwerving van 11 +bijkomende personeelsleden voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (C.G.V.S.). (persbericht 14 van 01/04/1999) De Ministerraad besprak de opvolging van de werkzaamheden van de +"Werkgroep Beyens". Deze werkgroep behandelt de schadedossiers m.b.t. de overstromingen van de maand september 1998. (persbericht 15 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de benoeming van de leden van het Beheerscomité dat werd ingesteld bij het Steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De Ministerraad stemde ook in met het vrijmaken van een tweede schijf vastleggingskredieten van 25 % voor het Federaal programma van de openbare investeringen. Het gaat meer bepaald om de kredieten voor de periode april-juni 1999. (persbericht 16 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de Federale Participatiemaatschappij gemachtigd wordt om in te schrijven op een kapitaalsverhoging van de HST-Fin. (persbericht 17 van 01/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de financiering van het HST-project. Het ontwerp bepaalt dat de Belgische Staat een renteloze lening van 18.549.600.000 frank toekent aan de NMBS. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandse grens volgens het zogenaamde "E19-traject". (persbericht 18 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de aanpassing van drie artikelen van het Koninklijk Besluit over de werkloosheidsreglementering aan het Handvest van de sociaal verzekerde. (persbericht 19 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de financiering regelt van het vakantiegeld van de arbeiders die tewerkgesteld zijn in zogenaamde "Smetbanen". (persbericht 20 van 01/04/1999) De Ministerraad nam akte van een inventaris die een overzicht biedt +van de naleving in de verschillende federale adviesorganen van de wet van 20 juli 1990 voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Deze organen worden er tevens aan herinnerd dat zij tot 31 december de tijd hebben om zich in overeenstemming te stellen met de wet. De Ministerraad keurde twee ontwerpen van KoninklijkBesluit goed m.b.t. de oncologische zorgprogramma's voor kinderen. Het doel van de ontwerpen van Koninklijk Besluit is enerzijds het structureel vastleggen van de kwalitatieve normen waaraan de zorgprogramma's moeten voldoen en anderzijds het beperken van het aantal zorgprogramma's. (persbericht 21 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens - na advies van de Raad van State - 3 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van de wet voor de reorganisatie van de gezondheidszorg (Pax Medica). (persbericht 22 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met een aantal aanpassingen aan de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat met name over aanpassingen m. b.t. het medisch dossier. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp vormt meer bepaald een aanvulling op de maatregelen voor de uitvoering van het Nationaal akoord tussen de geneesheren en de ziekenfondsen over het medisch dossier. (persbericht 23 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een protocol goed over statistische +gegevens over het personeel van de plaatselijke besturen. Dit protocol werd afgesloten in de Interministeriële Conferentie Binnenlandse Zaken van 22 april 1998. (persbericht 24 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde een amendement van de Regering goed op het +voorontwerp van wet houdende fiscale en andere bepalingen. De Ministerraad nam kennis van het unanieme akkoord van de sociale partners over de maatregelen om het financieel evenwicht van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (R.J.V.) te verzekeren. De Ministerraad bevestigde tevens het advies van het Beheerscomité van de R.J.V. (persbericht 25 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 26 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat voor 1999 de algemene begroting vastlegt voor de verstrekkingen voor de klinische biologie. (persbericht 27 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de regels bepaalt m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp legt meer bepaald de voorwaarden vast waaraan de langdurig werklozen moeten voldoen om recht te hebben op de voorkeursvergoedingen. (persbericht 28 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde het winstverdelingsplan van de Nationale +Loterij voor het jaar 1999 goed. Dit winstverdelingsplan is opgesteld volgens de sinds 1997 vastgelegde procedure. Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wet over het consumentenkrediet wijzigt. (persbericht 29 van 01/04/1999) De Ministerraad stelt de Heer Jan Smets, Directeur van de Nationale +Bank van België, aan tot Commissaris-generaal voor de euro. (persbericht 30 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde tevens - in een tweede lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed over de overgang van de personeelsleden van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) naar de naamloze vennootschap van publiek recht «Belgisch Technische Coöperatie» (BTC). (persbericht 31 van 01/04/1999) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de instelling van de carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking. Deze nieuwe carrière komt er naast de bestaande carrières Buitenlandse Dienst (diplomatieke loopbaan) en de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 32 van 01/04/1999) De Ministerraad nam akte van de conclusies van het voorzitterschap +van de Europese Top van Berlijn. Deze Top vond plaats op 24 en 25 maart 1999. De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de instemming met een overeenkomst tussen België en de Republiek Kazachstan. Deze overeenkomst moet de dubbele belasting vermijden en de belastingvlucht voor inkomens- en vermogensbelasting voorkomen. (persbericht 33 van 01/04/1999) De Ministerraad besprak de toestand in Kosovo. (persbericht 34 van 01/04/1999) Verder keurde de Ministerraad het toetsings- en uitvoeringskader goed+ voor de Belgische steun aan de versterking van de Afrikaanse capaciteit voor vredeshandhaving. Elke operatie, die op een gezamenlijke basis steunt, zal aan de Ministerraad worden voorgelegd. (persbericht 35 van 01/04/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. de ontwerpen en voorontwerpen van wet.