01 dec 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 december 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 december 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed m.b.t. het "Zilverfonds". Hiermee wil de regering twee doelstellingen realiseren: de overheidsschuld verder afbouwen en het veilig stellen van de betaalbaarheid van de wettelijke pensioenen na 2010. (persbericht 1 van 01/12/2000) De Eerste Minister besprak de grote lijnen van het nieuwe organogram van de federale administratie. Dit betekent een nieuwe stap in de uitvoering van het Copernicusplan. In de toekomst zal de regering niet langer werken met politieke kabinetten maar met een strategische cel voor elk departement. Daarnaast biedt het organogram een logische herindeling van de verschillende diensten. De verschillende bevoegdheden worden ondergebracht in verticale en horizontale overheidsdiensten. In eerste instantie worden de horizontale overheidsdiensten opgericht. De Eerste Minister herhaalde dat zijn diensten het voorbeeld zouden geven. Deze nieuwe stap moet mee zorgen voor een administratie die beter aangepast is aan de noden van de burger. (persbericht 2 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit goed waardoor fiscale ambtenaren ter beschikking gesteld worden van de parketten, de arbeidsauditoraten en de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID). Dit gebeurt in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude. (persbericht 3 van 01/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een aanvullende overeenkomst goed bij de Frans-Belgische overeenkomst voor de realisatie van een aardobservatiesysteem. (persbericht 4 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor Mevrouw Lien De Geyter haar ambt als referendaris bij het Arbitragehof kan cumuleren met dat van deeltijds assistent bij de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. (persbericht 5 van 01/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en over het personeel van de kabinetten. (persbericht 6 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de definitieve benoeming van twee bijzitters van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. (persbericht 7 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bevoedheden en de aanduiding van de leden van het «Departement Toezicht en Controle» van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). (persbericht 8 van 01/12/2000) De Ministerraad bevestigde de beslissing van het kernkabinet over de aanduiding van de Commissaris-Generaal van de federale politie en van de Inspecteur-Generaal van de federale en de lokale politie. De Eerste Minister gaf aan dat deze aanduidingen gebeuren na een "extern assesment" van de kandidaten. Dit betekent dat de hervorming van de politie tijdig zal afgerond worden. (persbericht 9 van 01/12/2000) De Ministerraad nam tevens een aantal beslissingen m.b.t. het leger. (persbericht 10 van 01/12/2000, persbericht 11 van 01/12/2000, persbericht 12 van 01/12/2000, persbericht 13 van 01/12/2000, persbericht 14 van 01/12/2000, persbericht 15 van 01/12/2000 en persbericht 16 van 01/12/2000) De Ministerraad ging verder akkoord met de uitbreiding van de huurovereenkomst van het gebouw gelegen aan de Wetenschapsstraat 4 in Brussel door de Regie der Gebouwen ten behoeve van de Diensten van de Eerste Minister, de federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC). (persbericht 17 van 01/12/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord dat de Regie der Gebouwen een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking start voor het uitvoeren van een aantal werken aan het open opvangscentrum voor vluchtelingen in Geldenaken. (persbericht 18 van 01/12/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om een opdracht toe te kennen aan de NV Cap Gemini Belgium om een informatie- en beheerssysteem bij het Ministerie van Justitie aan te passen aan de invoering van de euro. (persbericht 19 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde een nieuw ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de lijst van de automatische kansspelen vastlegt die zijn toegelaten in de zogenaamde «speelautomatenhallen» (kansspelinrichtingen van klasse II). (persbericht 20 van 01/12/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bijdrage vastlegt die de houders van vergunningen van klasse A, B, C en E voor kansspelen moet betalen. Het gaat om een bijdrage voor de financiering van de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie. (persbericht 21 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot wijziging van het geldelijk statuut van het personeel van de ministeries en rond diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de human resources-cellen in de federale ministeries. (persbericht 22 van 01/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten. (persbericht 23 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het algemeen budget 2000 wijzigt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 24 van 01/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verruimd wordt tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. (persbericht 25 van 01/12/2000) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed met maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. (persbericht 26 van 01/12/2000) De Ministerraad ging ook akkoord met de procedure m.b.t. het dossier over de rechten van de patiënt. De Eerste Minister benadrukte dat het parlement betrokken zal worden bij deze procedure. Er zal immers rekening gehouden worden met de hoorzittingen over dit onderwerp in de Kamer en de Senaat. (persbericht 27 van 01/12/2000) Tevens keurde de Ministerraad het budget goed voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG). (persbericht 28 van 01/12/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de uitgifte van een muntstuk naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de geboorte van Keizer Karel. (persbericht 29 van 01/12/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van een stand van zaken van de werkzaamheden in het kader van het programma Admi-Euro. (persbericht 30 van 01/12/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord met de principes van de nota «Wetgevingstechniek m.b.t. de euro vanaf 1 december 2000». (persbericht 31 van 01/12/2000)