01 feb 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 februari 1996

De Ministerraad vergaderde op donderdag 1 februari 1996, in de Wetstraat 16, van 08.00 uur tot 11.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * Inzake sociaal overleg heeft de regering een diepgaande bespreking gewijd aan de sociaal-economische toestand en haar bezorgdheid geuit over de trage groei van de Europese economie en de effecten hiervan op de tewerkstelling. Zij heeft tevens kennis genomen van de standpunten van de sociale partners ter zake. Allen zijn bereid zich constructief in te zetten om gezamenlijk oplosssingen uit te werken. Een grotere toename van de werkgelegenheid is immers een onontbeerlijke voorwaarde voor het oplossen van de andere sociaal-economische, budgettaire en internationale uitdagingen. Meer werkgelegenheid is de sleutel tot het herstel van het vertrouwen in de economie en in de samenleving. De regering besliste de sociale partners uit te nodigen tot een breed overleg met als belangrijkste doelstelling het scheppen van een gunstig kader voor meer werk. Een eerste vergadering wordt gepland op maandag 12 februari 1996 om 14.30 uur. Dit overleg moet, zoals dat in de andere landen gebeurde, de grondslag leggen voor een ambitieus toekomstcontract voor de werkgelegenheid. In dat contract moeten zowel de overheid, de werkgevers als de werknemers duidelijk de doelstellingen bepalen en afspreken welke structurele middelen er nodig zijn voor meer werk en voor het terugdringen van de werkloosheid. De regering ondersteunt tevens de oproep van Europees Commissievoorzitter Jacques SANTER tot het afsluiten van een Europees werkgelegenheidspact. De Regering verheugt zich over de beslissing van de Europese Commissie betreffende het krediet voor de transeuropese communicatienetwerken in uitvoering van het Witboek over de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. * * * In het kader van de voortzetting van de dialoog met de representatieve vakbondsorganisaties van het Openbaar Ambt heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd. Daarin zijn ondermeer een aantal bepalingen opgenomen over de arbeidsongevallen en de beroepsziekten. ( persbericht 1 van 01/02/1996) In uitvoering van de beslissing van de +Ministerraad van 10 november 1995, hoorde de Ministerraad het verslag van de +Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie over de maatschappelijke dienstverlening aan asielzoekers. Verder zette de Ministerraad het licht op groen voor een informatiecampagne naar aanleiding van de Intergouvernementele Conferentie (IGC). Deze campagne zal georganiseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Federale Voorlichtingsdienst in samenwerking met alle betrokken Ministeries, in het bijzonder met het Ministerie van Financiën. ( persbericht 2 van 01/02/1996) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de mededelingen van de +Minister van Sociale Zaken over het verslag van de Algemene Raad van het RIZIV. * * * De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. ( persbericht 3 van 01/02/1996) Verder ging de Ministerraad akkoord dat de Beheerseenheid van het +Mathematisch Model van de Noordzee en het ScheldeEstuarium (dat nu afhangt van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie) naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen wordt overgedragen. ( persbericht 4 van 01/02/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed tot erkenning van culturele verenigingen die genieten van een belastingvrijstelling voor giften. ( persbericht 5 van 01/02/1996) Verder werden de modaliteiten gewijzigd voor de terugbetaling van de prestaties voor de revalidatie van hartpatiënten door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. ( persbericht 6 van 01/02/1996) Tevens werd een aantal beslissingen genomen voor de technische +regeling van de terugbetaling van de farmaceutische tariferingsdiensten. De Ministerraad keurde een aantal ontwerpen van amendement goed op het ontwerp van wet i.v.m. de sociale bepalingen. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie, besliste de Ministerraad het Parlement te vragen een bijkomende reeks Internationale Arbeidsverdragen te laten bekrachtigen. ( persbericht 7 van 01/02/1996) Verder werd ook nog een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin een internationaal verdrag (en zijn bijlage) over de statuten van de Internationale Studiegroep voor Koper erkend worden. ( persbericht 8 van 01/02/1996) De Ministerraad nam vervolgens kennis van de mededeling van de +Minister van Buitenlandse Zaken over ex-Joegslavie. Tenslotte besprak de Ministerraad de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Regeerakkoord.