01 jun 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 juni 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 juni 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 11. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl) goedkeurde. Dit plan is een instrument voor zowel het interne beleid als een element in het Europees beleid. Het plan bevestigt de belangrijke plaats van het sociale luik van het Europees beleid. Het plan bevat maatregelen van de federale regering en van de deelregeringen. Dertig ministers hebben bijgedragen aan de verschillende acties die in het actieplan zijn opgenomen. De Eerste Minister benadrukte dat het NAPincl ook een opvolging bepaalt voor de acties in dit plan. De Ministerraad ging ook akkoord met de impulsactie "Technologische attractiepolen" (TAP). Het streefdoel van de Technologische attractiepolen (TAP) is de dynamiek van de innovatie te versterken door het Belgisch onderzoekspotentieel te valoriseren. De drie gekozen gebieden, waarvoor de federale overheid bevoegd is, zijn: normalisatie, telecommunicatie, ruimtevaart. (persbericht 1 van 01/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de organisatie van de overdracht van de eigendom van monumenten van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (persbericht 2 van 01/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de oprichting van het College voor inlichting en veiligheid. De Eerste Minister benadrukte dat het gaat om een maatregel die past binnen de politiehervorming. (persbericht 3 van 01/06/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de institutionele hervormingen voor de Duitstalige Gemeenschap. De bepalingen van dit voorontwerp van wet wijzigen de bestaande wetgeving en meer bepaald op drie punten: de financiering van de Duitstalige Gemeenschap; haar bevoegdheden; de samenstelling van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 4 van 01/06/2001) Tevens keurde de Ministerraad verschillende maatregelen goed, in het verlengde van zijn "nota betreffende de strijd tegen de verschillende vormen van discriminatie en betreffende het Centrum voor de gelijkheid van kansen en de strijd tegen het racisme". (persbericht 5 van 01/06/2001) De Ministerraad keurde tevens het tweede verslag goed over het beleid dat wordt gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldconferentie van de Verenigde Naties over vrouwen, die plaatsvond in Peking. (persbericht 6 van 01/06/2001) De Eerste Minister besprak tevens de uitvoering van het akkoord van 11 februari m.b.t. de luchthaven van Brussel Nationaal. De Ministerraad keurde immers het ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de creatie van een ombudsdienst voor de luchthaven van Brussel Nationaal binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. De Eerste Minister benadrukte dat het gaat om een kopie van de diensten die in elke moderne luchthaven bestaan. (persbericht 7 van 01/06/2001) De Ministerraad nam tevens drie beslissingen m.b.t. informatica. Op die manier wordt verder gewerkt aan het e-governement. Het gaat om: de aanwijzing van de aannemer voor de overheidsopdracht telematica m.b.t. de toekomstige wereldwijde telematica- en telecominfrastructuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking; (persbericht 8 van 01/06/2001) het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor dienstverlening op het gebied van informatica in het kader van het PHENIX-dossier. Het gaat om een algemeen project voor informatisering van de Hoven en Rechtbanken. Op die manier worden de 13 bestaande systemen vervangen door één systeem; (persbericht 9 van 01/06/2001) een overheidsopdracht rond één perceel met een vaste (2001) en een voorwaardelijke (2002) schijf voor de analyse, ontwikkeling en implementatie in co-sourcing van een relationele database SYMPHONY, op basis van de bestaande database Pers 2000 en consultancy (in optie). (persbericht 10 van 01/06/2001) Verder nam de Ministerraad twee beslissingen voor de aankoop van militair materieel. De Eerste Minister benadrukte dat deze aankopen gebeuren in samenwerking met het Groothertogdom Luxemburg. Dit kan een voorbeeld vormen voor een nauwere samenwerking op Europees niveau. (persbericht 11 van 01/06/2001 en persbericht 12 van 01/06/2001) De Ministerraad besliste het advies binnen een periode van 1 maand te vragen van de Raad van State rond het ontwerp van ministerieel besluit over de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor. (persbericht 13 van 01/06/2001) Verder keurde de Ministerraad twee huurovereenkomsten goed. Het gaat om gebouwen in Dendermonde en Zottegem. (persbericht 14 van 01/06/2001 en persbericht 15 van 01/06/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het invaliditeitpensioenstelsel van mijnwerkers. (persbericht 16 van 01/06/2001) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de regels en voorwaarden vastlegt voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van de erkenning voor de uitoefening van de kinesitherapie. (persbericht 17 van 01/06/2001) Ook nam de Ministerraad akte van het verslag van de Interdepartementale Preventiecel (IPC) voor het werkingsjaar 2000. (persbericht 18 van 01/06/2001) De Ministerraad nam akte van een mededeling van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over het mogelijk inschakelen van oudere werknemers bij De Post. (persbericht 19 van 01/06/2001) De Ministerraad besprak de voorstellen van FINEXPO i.v.m. het tweede deel van het programma voor 2001 van de Staatsleningen en keurde de toekenning goed van nieuwe Staatsleningen ten gunste van Nepal en Ecuador. (persbericht 20 van 01/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de Nationale Loterij de mogelijkheid biedt mee te werken aan de "Europese Loterij 2001". (persbericht 21 van 01/06/2001) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor goedkeuring van het IAO-Verdrag nr. 180 voor de werktijden van de zeevarenden en de bemanning van schepen alsmede van het Protocol aan het Verdrag nr. 147 van 1996 over de koopvaardijschepen (minimumnormen). (persbericht 22 van 01/06/2001) Ook keurde de Ministerraad een verdrag goed tussen België en de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking. (persbericht 23 van 01/06/2001) Ook keurde de Ministerraad een overeenkomst goed tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking. (persbericht 24 van 01/06/2001) De Eerste Minister benadrukte dat deze twee verdragen een belangrijke bijdrage moeten vormen in de strijd tegen de mensenhandel. De Eerste Minister deelde tot slot mee dat de Ministerraad - na advies van de Raad van State - twee voorontwerpen goedkeurde. Het gaat om: voorontwerp van wet voor de verbetering van de tewerkstellingsgraad van de werknemers; voorontwerp van wet voor de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven.