01 mrt 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 maart 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 maart 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 11. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft eerst twee nota's aangehaald betreffende internationale aangelegenheden, die de Ministerraad heeft goedgekeurd. De eerste nota over de "Strategie van Lissabon" zal onderzocht worden tijdens de Europese Raad in Barcelona op 15-16 maart 2002. België vraagt op deze Raad onder meer de ondersteuning van een stabiel macro-economisch kader, een belasting- en uitkeringstelsel die voordeliger zijn voor de werkgelegenheid en het milieu en het herijken van de overheidsuitgaven met het oog op kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding, R&D en infrastructuur. België vraagt daarnaast met aandrang dat het tempo van omzetting van de richlijnen zou worden opgevoerd om tegen de Raad van Barcelona de door de Europese Raad van Stockholm vooropgestelde doestelling van 1,5% te halen. De Raad heeft ook de nota goedgekeurd betreffende de standpunten die zullen worden ingenomen in Monterrey, over financiering van de officiële ontwikkelingshulp. (persbericht 1 van 01/03/2002) De Eerste Minister heeft ook de goedkeuring door de Ministerraad aangekondigd van het voorontwerp van wet ingediend door de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en die de geleidelijke uitstap van kernenergie verwezenlijkt. De kerncentrales voor industriële electriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, zullen 40 jaar na hun indienststelling gedesactiveerd worden. De Eerste Minister heeft eraan herinnerd dat het gaat om een punt van het Regeerakkoord van 7 juli 1999 en dat hij het later had aangehaald in zijn Federale beleidsnota van 9 oktober 2001. Het voorontwerp van wet voorziet dat de kerncentrales (en niet onder meer het Centrum voor radio-elementen te Mol) zullen gedesactiveerd worden na 40 jaar bestaan. De eerste van die centrales zullen dus gedesactiveerd worden in februari 2015 en de laatste in 2025. Geen nieuwe kerncentrale ter productie van industriële electriciteit door splijting van kernbrandstoffen, zal nog mogen gebouwd/ of in gebruik genomen worden. Het voorontwerp houdt rekening met het protokol van Kyoto en ook met de evolutie van de techniek. Wat betreft de bevoorradingszekerheid inzake energie voorziet het in artikel 10 in een uitzondering ingeval van uitzonderlijke overmacht, voorzover de overmacht niet ingeroepen wordt: door de electriciteitsproducenten; de uitbaters van het transportnet; de Gewesten; ingeval van niet-uitvoering van het indicatief plan. De Algemene Raad van de CREG (Commissie voor de regulering van de electiciteit en het gas) zal terzake zijn functie uitoefenen. * * * De Ministerraad heeft daarnaast volgende punten goedgekeurd: vrijmaken van 38.061 euro op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken tot bestrijding van antipersoonsmijnen. (persbericht 2 van 01/03/2002) een reeks bilaterale akkoorden rond de luchtvaartbetrekkingen tussen België en Oezbekistan, Zuid-Afrika, Kroatië, Hong-Kong, Brunei Darussalam, de Seychellen, Bahrein, Macedonië en Nieuw-Zeeland. (persbericht 3 van 01/03/2002) een amendement bij het akkoord tussen België en de Verenigde Staten van Amerika wat betreft luchtvervoer. (persbericht 4 van 01/03/2002) het verzoek om advies aan de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen voor sommige advokaten. (persbericht 5 van 01/03/2002) een voorontwerp van wet goed tot invoeging van een artikel 327bis in het Strafwetboek. (persbericht 6 van 01/03/2002) een voorontwerp van wet rond de bijzondere opsporingsmethoden en andere onderzoeksmethoden. (persbericht 7 van 01/03/2002) het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. (persbericht 8 van 01/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat sommige specifieke statutaire bepalingen regelt voor personen die aangesteld zijn in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale politie en van de Algemene Inspectie van de Federale en de Lokale politie. (persbericht 9 van 01/03/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit aangaande de personeelsleden bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. (persbericht 10 van 01/03/2002) een ontwerp van vervanging van de omzendbrief betreffende de aankoop van voertuigen, bestemd voor de overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut. (persbericht 11 van 01/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis. (persbericht 12 van 01/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart tot andere zorgverstrekkers. (persbericht 13 van 01/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen. (persbericht 14 van 01/03/2002) een voorontwerp van wet goed betreffende de sluiting van ondernemingen. (persbericht 15 van 01/03/2002) drie ontwerpen van koninklijk besluit goed aangaande de tewerkstelling van jongeren. (persbericht 16 van 01/03/2002)