01 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op dinsdag, in de Wetstraat 16, van 8 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde de begroting voor 1997 goed. Tevens besprak de Ministerraad de Algemene beleidsverklaring voor de opening van de parlementaire zittijd 1996-1997. De Eerste Minister heeft op dinsdag om 15.00u. de beleidsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitgesproken. Daarna werd de begroting 1997 aan de pers voorgesteld. De pers\-conferentie vond plaats in de pers\-zaal van het Kabinet van de Eerste Minister, ingang langs de Her\-togstraat 4, verdieping -2. Zowel de teksten over de beleidsverklaring als over de begroting 1997 zijn te verkrijgen: in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichtings\-dienst: Regentlaan 54 1000 Brussel Tel: 02/514.08.00 en kunnen worden geraadpleegd op de Internet-site van de federale overheid (http://belgium.fgov.be en E-mail: P3000@belgium.fgov.be)