01 sep 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 1 september 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 1 september 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister bevestigde dat het kernkabinet vanaf dinsdag 5 september 2000 de voorbereiding start van de federale beleidsverklaring die op 17 oktober 2000 zal uitgesproken worden voor het Parlement. Daarnaast onderzocht de Ministerraad uitvoerig de evolutie van de brandstofprijzen op basis van rapporten van de Minister van Economie, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Energie. De Ministerraad besliste om een dubbele strategie te volgen. In de eerste plaats zal de vergadering van de OPEC (organisatie van olie-exporterende landen) op 10 september 2000 aandachtig gevolgd worden. Op deze vergadering zal mogelijk een verhoging van de productie afgesproken worden. Wanneer de prijs boven 28 $ per vat uitstijgt kan de OPEC in principe tot een productieverhoging overgaan. De Ministerraad denkt en hoopt dat de prijzen op die manier zullen dalen. Daarnaast zal de Ministerraad specifieke fiscale of sociale maatregelen nemen voor mensen die de factuur van hun huisbrandolie niet kunnen betalen. De Eerste Minister overliep vervolgens de agendapunten van de Ministerraad. De Ministerraad besprak de stand van zaken i.v.m. de dioxinecrisis. (persbericht 1 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het voor de Regie der Gebouwen mogelijk maakt om dringende veiligheidswerken aan het Atomium te begeleiden. (persbericht 2 van 01/09/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord met een ontwerp van protocol voor de opheffing van het protocolakkoord van 1992 m.b.t. de ontmanteling en de vernietiging van de chemische munitie opgeslagen in de installaties van de Krijgsmacht in Poelkapelle. (persbericht 3 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (persbericht 4 van 01/09/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de benoeming van een vertegenwoordiger van de federale overheid in de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH). (persbericht 5 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet goed met diverse maatregelen i.v.m. ambtenarenzaken. Over het voorontwerp werd onderhandeld met het Comité voor de federale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke overheidsdiensten. (persbericht 6 van 01/09/2000) Tevens keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie van het rijkspersoneel. (persbericht 7 van 01/09/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om de hoogdringendheid in te roepen voor een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de contractuelen in de ministeries en om het ter ondertekening aan het Staatshoofd voor te leggen. Het ontwerp werd goedgekeurd door de Ministerraad van 20 juli 2000. Er werden geen inhoudelijke aanpassingen aangebracht. (persbericht 8 van 01/09/2000) Verder nam de Ministerraad twee beslissingen m.b.t. het leger. De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om de overheidsopdracht m.b.t. het onderhoud van het informaticasysteem ILIAS via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gunnen aan de firma IBM. Deze firma is de enige mogelijke dienstverlener. (persbericht 9 van 01/09/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging eveneens om een aankoopdossier voor te bereiden, te sluiten en uit te voeren voor de verwerving van 36 ILS (Instrument Landing Systems) via het Belgian Military Supply Office (BMSO) in Washington (USA). (persbericht 10 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bijzonder krediet voor het jaar 2000 berekent en verdeelt voor de gemeenten met eigendommen die vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing. (persbericht 11 van 01/09/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toekenning van een begeleidingsuitkering aan de jongeren die een opleiding volgen ter voorbereiding van de startbaanovereenkomst. Het plan "Startbanen " maakte het mogelijk om in 5 maanden reeds 21.000 jongeren aan te werven. Het gaat in meer dan de helft van de gevallen om laaggeschoolden. (persbericht 12 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de controle op de verzekeringsondernemingen. (persbericht 13 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed met een formele aanpassing van de inkomstenbelasting van rechtspersonen. (persbericht 14 van 01/09/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, haar lidstaten en Zwitserland over het vrij verkeer van personen. (persbericht 15 van 01/09/2000) De Ministerraad ging eveneens akkoord met de aanpassing van het contract voor de huur van het gebouw aan de Zennestraat 17 A in Brussel. (persbericht 16 van 01/09/2000) Ten slotte besprak de Ministerraad de procedure in het kader van de federale campagne ter bevordering van de kandidatuur van de vrouwen bij de verkiezingen van 8 oktober 2000. Na de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 1994 waren slechts 21,5 % van de provincieraadsleden en 19 % van de gemeenteraadsleden vrouwen. Men telde verder slechts 5,1 % vrouwelijke burgemeesters en de colleges van burgemeesters en schepenen bestonden voor 15, 1 % uit vrouwen. Daarom werd beslist een campagne te voeren om de vrouwelijke kanditaten aan de verkiezingen te ondersteunen. Deze campagne gaat in de bioscopen van start op 6 september 2000 en de spots lopen van 10 september tot 8 oktober 2000 op de televisie.