10 dec 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 december 1998

De Ministerraad vergaderde op donderdag 10 december 1998 in de +Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van +Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet over het Belgisch Actieplan voor de werkgelegenheid 1998 definitief goed. De Ministerraad ging akkoord met het bod dat Fortis op 4 december 1998 deed op de laatste 25,1% van de aandelen van de ASLK-Bank. Het gaat om de aandelen die nog in het bezit waren van de Federale Participatiemaatschappij. (persbericht 1 van 10/12/1998) De Ministerraad bereidde de Europese Top van 11 en 12 december voor. +Deze Top vindt plaats in Wenen. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over documenten die in België voorgelegd worden maar door buitenlandse overheden opgemaakt zijn. (persbericht 2 van 10/12/1998) Ook keurde de Ministerraad twee voorstellen goed m.b.t. het verlenen +van humanitaire hulp in Centraal-Amerika en Italië. (persbericht 3 van 10/12/1998) De Ministerraad stemde eveneens in met het vrijmaken van 27,7 miljoen Belgische frank op de begroting 1998 van Buitenlandse Zaken voor de financiering van diverse projecten m.b.t. de mensenrechten en conflictpreventie. (persbericht 4 van 10/12/1998) De Ministerraad nam verder kennis van het verslag van de werkgroep +die de organisatie en de werking onderzoekt van het «\~Internationaal Huis\~». (persbericht 5 van 10/12/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging uitgaven +vast te leggen, in te schrijven en te betalen die aanrekenbaar zijn op kredieten voorzien in het voorontwerp van wet voor de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 van Landsverdediging. (persbericht 6 van 10/12/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de storting van de +Belgische bijdrage aan het Tsjernobyl Shelter Fund. (persbericht 7 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor een aantal monumenten en landschappen worden overgedragen naar het Waalse Gewest. (persbericht 8 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de bestaande wetgeving op de aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie wijzigen. (persbericht 9 van 10/12/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een +overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van een vaste schijf van 93.000 m³ en een optionele schijf van 5.000 m³ reactiemotorenbrandstof van het type Jet A-1. (persbericht 10 van 10/12/1998) De Ministerraad ging verder akkoord met de afsluiting van een +onderhandse meerjaarlijkse (1998-2002) overeenkomst met de US NAVY. De US NAVY zal logistieke steun leveren voor de lucht-luchtraketten van het type AIM-9M van het Belgisch leger. De US NAVY zal tevens instaan voor het onderhoud van deze raketten. (persbericht 11 van 10/12/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om het contract voor de aankoop van +drie Unmanned Aerial Vehicle-systemen (UAV) na een algemene offerteaanvraag te gunnen aan de Tijdelijke Vereniging Eagle. (persbericht 12 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde tevens de uitvoering goed van de +ondersteuningsactie (1999-2003) m.b.t. de «\~Belgische gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen\~» (BGMV) in het kader van het «\~Verdrag van Boedapest\~». (persbericht 13 van 10/12/1998) De Ministerraad heeft ook de herziene versie goedgekeurd van de nota +in verband met duurzame ontwikkeling. Het betreft de wetenschappelijke ruggensteun om de begrippen kwaliteit en veiligheid van productieomgevingen, -processen en -goederen in te passen in een dergelijke context.(persbericht 14 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met het samenwerkingsakkoord over de omslagregeling van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen. (persbericht 15 van 10/12/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +m.b.t. de wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1998. Dit Koninklijk Besluit regelt de toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.(persbericht 16 van 10/12/1998) De Ministerraad machtigde de Rijkswacht om de overeenkomst te +verlengen die werd afgesloten met de firma E & Y Consulting. (persbericht 17 van 10/12/1998) De Ministerraad nam verder kennis van een nota over de stand van +zaken van de werkzaamheden en de besprekingen over de voorbereidingen van de Europees landenkampioenschap voetbal Euro 2000. Dit kampioenschap zal plaatsvinden in België en Nederland. (persbericht 18 van 10/12/1998) De Ministerraad nam verder akte van de evaluatie van de projecten 'alternatieve maatregelen en straffen' voor het werkingsjaar 1997. Deze projecten kaderden in het luik Justitie van het «\~Globaal Plan\~». (persbericht 19 van 10/12/1998) De Ministerraad machtigde de Eerste Minister en de Minister van +Vervoer om het Protocolakkoord «\~Initiatiefwijken\~» te bekrachtigen. Dit protocolakkoord betreft meer bepaald de financiële bijdrage van het Samenwerkingsakkoord voor de zogenaamde 'initiatiefwijken'. (persbericht 20 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. wijzigingen aan de statuten en de gecoördineerde statuten van BIAC (Brussels International Airport Company). (persbericht 21 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de spoorwegondernemingen. Dit ontwerp zet twee richtlijnen van de Raad van de Europese Unie om in Belgisch recht. (persbericht 22 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. Dit ontwerp zet een richtlijn van de Raad van de Europese Unie om in Belgisch recht. (persbericht 23 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van overeenkomst goed +m.b.t. «\~reprografie\~» door de federale overheid. Dit contract kwam tot stand na onderhandelingen met de vennootschap Reprobel.(persbericht 24 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden. Het ontwerp maakt het mogelijk om af te wijken van de regel van de numerieke gelijkheid tussen de directiebetrekkingen. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. (persbericht 25 van 10/12/1998) De Ministerraad nam kennis van een verslag van een werkgroep i.v.m. +de Regie voor Maritiem Transport (RMT). Dit verslag bevat een inventaris van taken in federale overheidsdiensten waarvoor bepaalde statutaire personeelsleden van de RMT ingezet kunnen worden. (persbericht 26 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed m.b.t. de 'patiëntenrechten'. Met dit voorontwerp van wet wil men de bestaande patiëntenrechten bundelen en uitbreiden via het Koninklijk Besluit van 10 november 1967 en de wet m.b.t. de ziekenhuizen Hierdoor zullen de patiënten hun rechten beter kunnen vrijwaren en uitoefenen. (persbericht 27 van 10/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de wijziging van het Koninklijk Besluit over de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders. Het gaat meer bepaald om wijzigingen m.b.t. de kinderbijslagen. (persbericht 28 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ om het dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde vakantieweek te integreren in de jaarlijkse vakantieregeling van de werknemers. (persbericht 29 van 10/12/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor gezondheidszorg. Het gaat hier meer bepaald om tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met de revalidatieinrichtingen.(persbericht 30 van 10/12/1998) De Ministerraad bereidde de begrotingscontrole voor 1999 voor. De Ministerraad ging tevens akkoord met een wijziging aan de regels m.b.t. het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). (persbericht 31 van