11 apr 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 april 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 april 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad voerde een grondige discussie over de stand van zaken van de Intergouvernementele Conferentie. Ook besprak de Ministerraad uitgebreid de toestand in Zaïre. De Ministerraad keurde het programma goed van het Overlevingsfonds Derde wereld voor het jaar 1997. Het totale bedrag voor de verschillende projecten bedraagt 650 miljoen frank. ( persbericht 1 van 11/04/1997) De Ministerraad keurde vervolgens in tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van artikel 19 bis van de wet van 19 december 1974. Deze wet regelt de be-trekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. ( persbericht 2 van 11/04/1997) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de huur van een gebouw +voor het Algemeen Bestuur van de Ontwikke-lingssamenwerking (ABOS). ( persbericht 3 van 11/04/1997) Tevens keurde de Ministerraad de onderhandse afsluiting goed van een +aantal studiecontracten. De afsluiting van deze contracten gebeurt in het kader van het programma van de bijakte nr. 2 bij het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ( persbericht 4 van 11/04/1997) De Ministerraad gaf verder aan de Minister van Lands-verdediging de +toelating om een opdracht toe te wijzen voor het dossier Nr SAMM 729905. Dit dossier betreft het zeetransport van rijdend materieel van de Iste Infanterie Brigade van Zeebrugge naar Tarragona in Spanje en terug. De toewijzing zal gebeuren volgens een onderhandse procedure. ( persbericht 5 van 11/04/1997) De Ministerraad ging eveneens akkoord met de aankoop van een +Commando-, Controle- en Informatiesysteem (CCIS) voor de Landmacht. ( persbericht 6 van 11/04/1997) Ook keurde de Ministerraad de vrijmaking goed van de tweede +driemaandelijkse schijf van de vastleggingskredieten (april-juni 1997) voor het federaal programma van de openbare investeringen. ( persbericht 7 van 11/04/1997)De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de arbeidsongevallen. Het gaat hier meer bepaald over de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, renten en bijslagen. ( persbericht 8 van 11/04/1997) ** * In uitvoering van de begroting keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed met toepassing van de twee kaderwetten van 26 juli 1996. Na advies van de Raad van State De Ministerraad heeft zijn akkoord gehecht aan een voorontwerp van koninklijk besluit dat het beginsel vasttelt van de betaling voor de uitzonderlijke wettelijke opdrachten van de rijkswacht. ( persbericht 9 van 11/04/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed dat artikel 140 van de wet op de ziekenhuizen wijzigt. ( persbericht 10 van 11/04/1997) De Ministerraad keurde ook en ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de voorkeurregeling voor de WIGW's (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen). ( persbericht 11 van 11/04/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de heffing op de omzet van bepaalde farmaceutische producten. ( persbericht 12 van 11/04/1997) De Ministerraad besprak ook de stand van zakenbe-treffende de Koninklijke Besluiten en de ontwerpen van Koninklijk Besluit met toepassing van de kaderwetten. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bepalingen van het nieuwe Maribel-systeem vastlegt. ( persbericht 13 van 11/04/1997)