11 feb 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 februari 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 februari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 11.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing heeft de Eerste Minister het belangrijkste punt besproken dat in de Ministerraad werd behandeld. Het gaat meer bepaald om het algemene beleid m.b.t. de Luchthaven Brussel-Nationaal. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister gaf een overzicht van de maatregelen die de Ministerraad heeft genomen om te komen tot een algemene luchthavenbeleid. Het algemene beleid houdt rekening met: 1. de uitbouw van de luchthaven; 2. de vermindering van de geluidsoverlast; 3. de tewerkstellling. Wat de uitbouw van de luchthaven betreft, moet ten eerste de capaciteit uitgebreid worden van het passagiersvervoer en het cargovervoer. Ten tweede moet de toegankelijkheid van de luchthaven verbeterd worden. Hiertoe moet een inspanning geleverd worden m.b.t. het openbaar vervoer. Een studie moet de toekomst van de Luchthaven Brussel-Nationaal op lange termijn onderzoeken. Om het aantal terreinen voor de luchthaven te verhogen zal o.m. de militaire luchthaven van Melsbroek verhuizen. De Minister van Landsverdediging zal deze verhuis verder onderzoeken. Op dit ogenblik gebruikt 18 % van de reizigers het openbaar vervoer om de luchthaven te bereiken. Voor Brussel-Nationaal moet dit 40 % zijn tegen 2010. Om dit te bereiken zal de verbinding met het bestaande spoorwegnetwerk vanuit de provincies en vanuit Brussel en met het intertionaal treinverkeer verbeterd worden. Er moet een verbinding komen met een nieuwe multimodale terminal in Schaarbeek (HST-station). Verder moet een HST-halte in Zaventem opgericht worden. Om op een systematische manier het aantal personen te verminderen dat 's nachts blootgesteld wordt aan de geluidsoverlast, zal enerzijds de zone verkleind worden waar geluidshinder voorkomt. Anderzijds zullen maatregelen van ruimtelijke ordening genomen worden en maatregelen m.b.t. de isolatie van de huizen genomen worden. Zo zal de zone verkleind worden waarin mensen wonen die blootgesteld worden aan een geluidsbelasting die groter is dan de nachtnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (55 decibel buiten het huis en 26 decibel binnenshuis). Om deze zones te verkleinen en dus ook het aantal personen dat geluidshinder van de luchthaven ondervindt, heeft de Regering 4 soorten maatregelen voorgesteld: 1. maatregelen die de bron van de geluidshinder aanpakken; 2. technisch-operationele maatregelen; 3. planologische (stedenbouwkundige) maatregelen; 4. centrale controle. De zogenaamde "bronmaatregelen" bepalen o.m. een stelselmatige en geprogrammeerde inperking van de geluidspieken via: - het opleggen van een quotum per beweging; - een invoering van seizoennachtquota tussen 23.00 en 06.00 uur; - een responsabilisering van de operatoren door de aanpassing van de landingsrechten; - een invoering van een rustperiode door het afsluiten van een convenant tussen de overheid en de voornaamste nachtoperatoren. Deze nachtoperatoren zullen zich engageren om de meest lawaaierige toestellen tegen het einde van de nacht te gebruiken. Verder legde de Ministerraad ook een aantal technisch-operationele en planologische maatregelen vast. De Ministerraad besliste ook om een nieuwe reglementering en controle uit te werken. Het nieuwe controlesysteem moet een onafhankelijk orgaan zijn. Tot slot zal ook een klachtenbank opgericht worden. De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om via een onderhandelingsprocedure 6 steunuitrustingen van het type FLV-QRC aan te kopen voor het Carapace-systeem van de F16-vliegtuigen. De uitrustingen zullen geleverd worden door de firma Thomson-CSF-Detexis. (persbericht 1 van 11/02/2000) Tevens keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het Centraal Strafregister. (persbericht 2 van 11/02/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de arbeidsherverdeling in de openbare sector. (persbericht 3 van 11/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het eerste plafond verhoogd wordt voor de berekening van de pensioenen in de regeling voor zelfstandigen. (persbericht 4 van 11/02/2000) De Ministerraad besliste om een ontwerp van Koninklijk Besluit voor advies naar de Raad van State te sturen. Het ontwerp gaat over de honoraria van ziekenhuisgeneesheren. (persbericht 5 van 11/02/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van het Belgische scenario m.b.t. de overgang naar de chartale euro. De datum voor de invoering van de chartale euro werd op Europees niveau vastgesteld op 1 januari 2002. (persbericht 6 van 11/02/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging van drie Koninklijke Besluiten over de bedrijfsvoorheffing. (persbericht 7 van 11/02/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vastlegging van de inwerkingtreding van artikel 11 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen. (persbericht 8 van 11/02/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het Transeuropees hogesnelheidsspoorwegsysteem. Hiermee wordt een Europese richtlijn uitgevoerd. (persbericht 9 van 11/02/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Regering van de Republiek Albanië. Het gaat om een overeenkomst m.b.t. de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 10 van 11/02/2000) De Ministerraad nam verder kennis van de deelname van twee Belgische detachementen aan de hulpoperaties in Charentes. Deze detachementen boden hulp aan de bevolking die getroffen werd door de storm die eind 1999 over Frankrijk woedde. (persbericht 11 van 11/02/2000)