11 jan 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 januari 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft een principeakkoord aangekondigd voor een vergoedingssysteem voor slachtoffers van medische fouten. Dit systeem zou 6 basiselementen moeten inhouden: dat elkeen toegang heeft tot een snelle procedure; dat het systeem toelaat de kwaliteit van de geneeskundige opvolging te garanderen; dat het gebaseerd zou zijn op de techniek van verzekering; zonder een solidariteit uit te sluiten tussen vakgroepen en -subgroepen; het fundamenteel recht om strafrechtelijk een beroep in te stellen blijft gegarandeerd; de financiering van het systeem wordt verwezenlijkt via premies. Drie gespecialiseerde groepen zullen zich beraden over een onderdeel van het toekomstige voorontwerp van wet: de eerste over objectieve verantwoordelijkheid, de tweede over het aspect verzekering terwijl de derde zal belast worden met de vergelijking met het buitenland. Deze werkgroepen zullen hun besluiten indienen bij de Ministerraad binnen de twee maanden. Het voorontwerp van wet zal erna uitgeschreven worden. De Eerste Minister heeft daarna aangekondigd dat de omzendbrief betreffende de verbetering van het gezichtsveld in voertuigen van overheidsdiensten klaar is. Zij komt bovenop de maatregelen die getroffen zijn in uitvoering van het plan voor verkeersveiligheid aangenomen op 16 oktober 2001. De Minister van Mobiliteit is eveneens belast om met de vertegenwoordigers van de privé-sector tot een overeenkomst te komen om alle vrachtwagens uit de sector van een dergelijk systeem zouden voorzien worden voor 2003. België zal dan terzake voortrekker zijn omdat wij hiertoe niet gewacht hebben op de Europese richtlijn, zegt de Eerste Minister. (persbericht 1 van 11/01/2002) De Eerste Minister heeft dan de nadruk gelegd op de voorbereidende nota tot de begrotingscontrole 2002 en bevestigt dat dit jaar nog twee controles zullen volgen: de eerste in januari/februari (eindarbitrage begin maart), de tweede in juni/juli. (persbericht 2 van 11/01/2002) De Ministerraad heeft ingestemd met de conclusies van de werkgroep die werd opgericht om oplossingen uit te werken voor de overschrijding van de termijnen van de adviesaanvragen bij de Raad van State. (persbericht 3 van 11/01/2002) Hij keurde een voorontwerp van wet goed dat de afschaffing regelt van de militaire rechtscolleges regelt in vredestijd en van het behoud ervan in oorlogstijd. (persbericht 4 van 11/01/2002) Hij keurde, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). (persbericht 5 van 11/01/2002) Bovendien keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de verkiezingsprocedure wordt vastgesteld van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale. (persbericht 6 van 11/01/2002) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de omzetting van Europese maatregelen betreffende de deeltijdse arbeid door het Rijkspersoneel. (persbericht 7 van 11/01/2002) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake automobielverzekeringen. (persbericht 8 van 11/01/2002) Ook keurde hij een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de financiering van het sociaal plan van Sabena wordt bepaald. De Ministerraad heeft ook een brugkrediet voorzien voor Sabena Technics. (persbericht 9 van 11/01/2002) Hij keurde drie voorontwerpen van wet goed betreffende de uitvoering van overeenkomsten of conventies inzake fiscale aangelegenheden. (persbericht 10 van 11/01/2002) Daarna keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de goedkeuring van de amendementen op het EUTELSAT-verdrag. (persbericht 11 van 11/01/2002) Hij heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Avenant tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol. (persbericht 12 van 11/01/2002) Tenslotte ging de Ministerraad akkoord om 296.000 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat. (persbericht 13 van 11/01/2002)