11 jul 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 juli 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 juli 1997 op Hertoginnedal van 9.00 uur tot 11.15 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de oprichting van de Belgische Technische Coöperatie. (persbericht 1 van 11/07/1997) De Ministerraad nam ook kennis van een rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de stand van zaken op 20 juni 1997 van de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen. (persbericht 2 van 11/07/1997) Daarnaast stemde de Ministerraad in met de financiering van diverse +projecten en initiatieven voor preventieve diplo\-matie en voor conflictpreventie. (persbericht 3 van 11/07/1997) De Ministerraad stemde verder in met de stabilisatie van de Japanse Yen-interestvoet voor een uitvoerkrediet van 5.452.200.000 Yen (45.000.000 dollar). Dit gebeurt in het kader van de deelname van Cockerill Mechanical Industries (CMI) aan de bouw van een elektrische centrale in Taiwan. De terugbetalingstermijn bedraagt 10 jaar. (persbericht 4 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het globaal beheer van de sociale zekerheid. Dit gebeurde in het kader van de modernisering van het beheer van de socia\-le zekerheid. (persbericht 5 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van programmawet goed+ met sociale bepalingen. (persbericht 6 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor de Federale Participatiemaatschappij gemachtigd wordt om maximum 24,7% van haar deelname in de vennootschappen ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen over te dragen. (persbericht 7 van 11/07/1997) Ook keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat genomen werd in uit\-voering van de begrotingskader\-wet. Dit ontwerp heeft tot doel "de consoli\-datie van de financiële activa binnen de algemene overheid" te versterken. (persbericht 8 van 11/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad de rekeningen goed van het Instituut+ voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden voor het jaar 1990. De Ministerraad doet dit in de plaats van het Beheersco\-mité van het Instituut. Dit comité heeft zich niet uitgesproken over deze rekeningen. (persbericht 9 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het Konink\-lijk Besluit van 17 april 1997 op twee punten aan\-past. Dit Koninklijk Besluit legde de bepalingen vast van het nieuwe Maribel-systeem. (persbericht 10 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde ook een Protocol goed dat werd ondertekend +door de federale Regering en de Duitstalige Gemeenschap. Dit Protocol legt de kalender vast voor de bouw en het onderhoud van ziekenhuizen in de Duitstalige Gemeenschap voor de jaren 1996-2005. (persbericht 11 van 11/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen herziet. (persbericht 12 van 11/07/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Economie over het economisch budget 1998. De Ministerraad ging tevens akkoord om een overheidsopdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure met adviesbureau's. Deze opdracht zal erin bestaan het Belgisch Bureau voor Postdien\-sten en Telecommuni\-catie (BIPT) bij te staan bij de toekenning van sema\-fonie- en mobi\-lofo\-nie\-ver\-gunnin\-gen. (persbericht 13 van 11/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad de Belgische deelname aan de derde +fase van het project NAVO TACOMS Post 2000 goed. Het gaat hier om een systeem voor tactische communicatie van de NAVO dat ge\-bruikt zal worden van 1997 tot 2002. (persbericht 14 van 11/07/1997) De Ministerraad gaf eveneens de Regie der Gebouwen de opdracht om een+ aantal gebouwen te huren die bestemd zijn voor de federale administratie. (persbericht 15 van 11/07/1997) De Ministerraad keurde verder de installatie goed van de +vooruitge\-schoven posten voor vrijwilligers van de Civiele Bescherming. Vroeger werd reeds de herstructurering van de Civiele Bescher\-ming goedgekeurd voor de vaste werknemers. (persbericht 16 van 11/07/1997) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de Commissie voor de erkenning der aanne\-mers. Het ontwerp regelt de toegang van deze Commissie tot bepaalde officiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar opdracht. (persbericht 17 van 11/07/1997) De Ministerraad nam ook kennis van het rapport van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-kansenbeleid over de resultaten van het gelijke-kansenbeleid in de periode 1989-1995.