11 mei 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 mei 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 mei 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad uitgebreid gesproken heeft over de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Het staat vast dat neonazi's en neonazistische groeperingen in België opnieuw erg actief zijn. Deze groeperingen hebben duidelijk banden met het Vlaams Blok. De Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement hebben reeds hun verantwoordelijkheid genomen. De federale regering neemt ook haar verantwoordelijkheid. De Ministerraad heeft de Minister van Justitie gevraag om desgevallend zijn injunctierecht te gebruiken om de verschillende mogelijke overtredingen te vervolgen op de wet m. b.t. de strijd tegen het racisme en de xenofobie, de wet m.b.t. het negationisme en de wet m.b.t. de privé-milities. De Eerste Minister benadrukte dat de overheid in het verleden deze groeperingen te veel beschouwde als een soort nostalgie. De beelden van de viering van het Sint-Maartensfonds tonen echter aan dat dit niet enkel om nostalgie gaat. De gebeurtenissen tonen aan dat hier de democratie op spel staat en het imago van België in het buitenland. De Eerste Minister deelde verder mee dat een Belgische delegatie onder leiding van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken vandaag een protocol heeft ondertekend met de Russische federatie. Dit protocol komt er na de beslissing van de Ministerraad van vorige week om Russische onderdanen gedurende een periode van twee weken geen visa meer te verlenen. De Russische federatie werkte te weinig mee aan de terugkeer van uitgeprocedeerde Russische asielzoekers. Het protocol dat vandaag werd getekend bepaalt dat op 17 en 18 mei een delegatie van Russische ambtenaren naar België komt om een "ad hoc"-mechanisme in te stellen zodat Russische asielzoekers die niet wensen terug te keren toch over de nodige documenten beschikken om naar Rusland terug te keren. Van zodra dit mechanisme geïnstalleerd is zal België de beslissing om niet langer visa af te leveren, niet verlengen. Wanneer de Russische delegatie eerder naar België komt kan deze beslissing zelfs eerder ingetrokken worden. De Ministerraad heeft tevens de kalender van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2001) goedgekeurd. De Ministerraad keurde de lijsten en de zetels goed van de groepen van de Raad van EU-ministers zoals ze er momenteel uitzien. De Ministerraad heeft de aangewezen administraties verzocht de namen op te geven, in zoverre dat nog niet gebeurd is, van de ambtenaren die het voorzitterschap zullen waarnemen of zullen zetelen in de groepen van de Raad tijdens het Belgische voorzitterschap. (persbericht 1 van 11/05/2001) Ook keurde de Ministerraad de praktische regels goed voor het actualiseren van de website (http://www.eu2001.be) tijdens het Belgische Voorzitterschap. Deze site gaat in principe online op 1 juni 2001. (persbericht 2 van 11/05/2001) Verder maakte de Ministerraad kredieten vrij op het budget 2001 van Buitenlandse Zaken met het oog op de financiering van de interventies en initiatieven van België op het gebied van preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de mensenrechten en versteviging van de rechtsstaat. (persbericht 3 van 11/05/2001) Ook keurde de Ministerraad het voorstel tot kwijtschelding goed van commerciële schulden en leningen van Staat tot Staat. De kwijtschelding heeft betrekking op schulden van de ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor het HIPC initiatief ten bedrage van 17,1 miljard frank. (persbericht 4 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de nomenclatuur van de implantaten die door de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen worden terugbetaald. (persbericht 5 van 11/05/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij de verkoop van nieuwe personenwagens. (persbericht 6 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanleg- en exploitatievoorwaarden van openbare telecommunicatiebedrijven. (persbericht 7 van 11/05/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot oprichting en vernieuwing van de paritaire commissies bij De Post en bij Belgacom. (persbericht 8 van 11/05/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot wijziging van het Koninklijk Besluit m.b.t. de oprichting en de organisatie van de EASDAQ. (persbericht 9 van 11/05/2001) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de vastgoedbevaks. (persbericht 10 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde definitief de nota van de federale overheid goed voor de goedkeuring door België van een nationaal actieplan tegen het geweld op vrouwen. (persbericht 11 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde ook het lanceren van een openbare aanbesteding goed voor de aankoop van geografische documenten via een open meerjarencontract (2001 tot 2005) met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). (persbericht 12 van 11/05/2001) Op voorstel van de Minister van Landbouw en Middenstand keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toegestane interventies op gewervelde dieren met het oog op het utilitair gebruik van het dier of om de voortplanting van de soort te beperken. (persbericht 13 van 11/05/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de artikelen van het strafwetboek die de mishandeling van dieren bestraffen. (persbericht 14 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de artikelen van het Strafwetboek en van het Wetboek van strafvordering m.b.t. de verzwarende omstandigheden bij diefstal met geweld. (persbericht 15 van 11/05/2001) Ook keurde de Ministerraad - in tweede lezing en na het advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed voor de uitbreiding van de lijst van de strafbare feiten die een zogenaamde 'bewakingsmaatregel' wettigen. Het gaat meer bepaald om het afluisteren bij strafbare feiten i.v.m. zowel "private" als "publieke" corruptie. (persbericht 16 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluiten goed voor de benoeming van twee rechters aan het Arbitragehof voor de Franstalige taalgroep. (persbericht 17 van 11/05/2001) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat bepaalde bijkomende bevoegdheden vastlegt van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. (persbericht 18 van 11/05/2001) De Ministerraad besliste dat de Federale Overheid van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001 de kosten voor de opkoopregeling van runderen ouder dan 30 maand op zich zal nemen. De opkoopregeling is gebaseerd op het systeem dat tijdens de dioxinecrisis is uitgewerkt. (persbericht 19 van 11/05/2001)