11 sep 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 september 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 september 1998 op Hertoginnedal van 10.30 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad heeft de Minister van Sociale Zaken gevraagd om de Regering te vertegenwoordigen op de nationale plechtigheid ter ere van de helden van de Belgische Revolutie (1830). (1) De Ministerraad heeft het regelgevingskader vastgesteld dat van toepassing is op de diensten voor mobiele telefonie die geheel of gedeeltelijk een beroep doen op een satellietcommunicatienetwerk. Het regelgevingskader lijkt op het kader dat van toepassing is op de overige mobiele diensten. De exploitatievergunning wordt namelijk toegekend op grond van een lastenboek. Er is niet voorzien in toegangsrechten en het aantal vergunningen wordt niet beperkt. (2) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (3) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat het aantal vacante plaatsen vastlegt voor gerechtelijke stagiaires voor het gerechtelijk jaar 1999/2000. (4) De Ministerraad stemde ook in met een verhoging van de capaciteit van het Rekencentrum van de Rijkswacht. Deze verhoging is nodig omwille van de toegenomen informaticabehoeften van het Centrum. (5) Daarnaast heeft de Ministerraad beslist om de 80ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog op een bijzondere manier te herdenken. De overlevende oudstrijders uit de periode 1914-1918 zullen centraal staan in deze herdenking. (6) De Ministerraad heeft, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Kieswetboek. Door deze wijziging wordt stemrecht voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers toegekend aan Belgen die in het buitenland gevestigd zijn. (7) De Ministerraad heeft ontwerpen van amendement goedgekeurd bij een wetsvoorstel dat de naturalisatieprocedure wijzigt van de Belgische nationaliteit. (8) De Ministerraad heeft eveneens het protocol goedgekeurd tussen de federale Staat en de Koninklijke Muntschouwburg (KMS). Het protocol behandelt de betoelaging voor de periode 1999-2008. (9) De Ministerraad heeft een oriëntatienota goedgekeurd die het statuut wijzigt van de officieren van de technische korpsen van de medische dienst. (10) Ook heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot wijziging van het organiek besluit van de Commissie voor boekhoudkundige normen. (11) Daarnaast heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd over het Europees Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen. Door dat voorontwerp wordt de fiscale aftrekbaarheid toegekend voor giften aan het Centrum. Ook wordt het Centrum vrijgesteld van de belasting voor aanplakbrieven. (12) De Ministerraad heeft verder, in een tweede lezing en na advies van het Beheerscomité van de R.S.Z. en een mededeling hiervan aan de Nationale Arbeidsraad, een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat sommige bepalingen wijzigt over de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. (13) Tevens keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in de sector van de uitzendarbeid. (14) De Ministerraad keurde eveneens, in een tweede lezing en na advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de sociale zekerheid. Het ontwerp voert een voorlopig systeem in voor de zogenaamde elektronische handtekening. Met deze elektronische handtekening kunnen aangiften en mededelingen in de sociale zekerheid worden ondertekend. (15) Verder keurde de Ministerraad zes ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de wet over de reorganisatie van de gezondheidszorg uitvoeren. Deze wet wordt ook de Pax Medica genoemd. (16) De Ministerraad heeft ook negen ontwerpen van Koninklijke Besluit goedgekeurd over de organisatie van het verpleegkundig beroep. (17)