12 feb 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 februari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 januari 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad legde voor de overheidsopdrachten de rentevoet van de verwijlintresten vast die vanaf 1 maart 1999 moet worden toegepast. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een lijst bevat van de staatsgoederen die bij de Universiteit Gent horen en die aan de Vlaamse Gemeenschap zijn overgedragen. (persbericht 1 van 12/02/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de toekenning van een haard- of standplaatstoelage aan het personeel. (persbericht 2 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de overgang van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport (RMT) naar de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. (persbericht 3 van 12/02/1999) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Vervoer over de datum en de sluiting van de vereffening van de RMT. De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - twee voorontwerpen van wet goed met diverse maatregelen m.b.t. Ambtenarenzaken. (persbericht 4 van 12/02/1999) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken m.b.t. het +programma Admi-2000 over de aanpassing van de computertoepassingen aan de problematiek van de eeuwwisseling. Daarnaast nam de Ministerraad kennis van een statistisch rapport over de overstromingen van de maand september 1998. (persbericht 5 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de mededeling door de gemeenten van informatie aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht. Het gaat om informatie die opgenomen is in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister. Door dit ontwerp van Koninklijk Besluit worden de bepalingen uitgevoerd van de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Daarnaast keurde de Ministerraad een lijst goed met de 16 leden die zullen zetelen in de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (F.R.W.B.). (persbericht 6 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een +voorontwerp van wet goed met fiscale en andere bepalingen. (persbericht 7 van 12/02/1999) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met fiscale maatregelen voor de bevordering van audiovisuele producties. (persbericht 8 van 12/02/1999) Daarnaast werd - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet +goedgekeurd dat het mogelijk maakt om bij Koninklijk Besluit de huidige criteria voor het verplichte openbare overnameaanbod, meer bepaald de controleverwerving en wijziging in de controle, te vervangen door één enkel doorzichtig criterium. Het gaat met name om de verwerving van een bepaald percentage stemrechten in een vennootschap. Het beoogde doel is de Belgische regelgeving te doen aansluiten op de regelgeving in de andere Europese landen en haar voorspelbaarheid te vergroten. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet voor de wijziging van het Koninlijk Besluit nr. 78 en een ontwerp van Koninlijk Besluit over de «bijzondere beroepstitels» goedgekeurd. (persbericht 9 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - +twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de nucleair magnetische resonantietomograaf (NMR). (persbericht 10 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van aanhangsel bij een +protocol goed met een nieuw verzorgingsinitiatief voor bejaarden: het centrum voor dagverzorging. Het gaat om een alternatieve opvangstructuur die de zorgbehoevende bejaarden en hun omgeving de nodige steun verlenen opdat zij thuis kunnen blijven wonen. (persbericht 11 van 12/02/1999) De Ministerraad keurde de wijzingingen goed aan twee ontwerpen van +Koninklijk Besluit m.b.t. de structurele vermindering. (persbericht 12 van 12/02/1999) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van een verslag van de werkgroep+ over de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de gevolgen van het al dan niet naleven van de bestuursovereenkomst. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een financiële bijdrage van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) toekent voor sommige kosten die de farmaceutische tariferingsdiensten en de apothekers dragen. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met de voorwaarden waaronder mag afgeweken worden van de blokkering van het aantal diensten voor collectieve autodialyse. (persbericht 13 van 12/02/1999) De Ministerraad besprak het debat over de zogenaamde «Agenda 2000» +van de Europese Unie dat gevoerd werd in de Raad ECOFIN. Deze «Agenda 2000» bevat de voorgestelde hervormingen van het Europees beleid m.b.t. de landbouw en de structurele hulpfondsen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de oprichting van de «Belgische Technische Coöperatie» in de vorm van een vennootschap van publiek recht. (persbericht 14 van 12/02/1999)