12 jan 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 januari 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 januari 1996, op Hertoginnedal, van 11.30 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. België blijft bereid deel te nemen aan de inspanningen om de vrede te bewaren op het grondgebied van ex-Joegoslavië. Dat bevestigde de Ministerraad. Tevens werden de voorwaarden voor deze deelname gepreciseerd. ( persbericht 1 van 12/01/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van amendement goed, +één op het ontwerp van wet inzake het faillissement en één op het ontwerp van wet inzake het gerechtelijk akkoord. ( persbericht 2 van 12/01/1996) Tevens keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed i.v.m. +de goedkeuring van internationale overeenkomsten. Het eerste voorontwerp behandelt het zogenaamde "Zetelakkoord" tussen België en het Europees Ruimtevaart-Agentschap (ESA). Het tweede voorontwerp betreft een herziening van de overeenkomst tussen de EU-lidstaten over het Europees Universitair Instituut. ( persbericht 3 van 12/01/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waarin de heer Bart Massart wordt voorgedragen voor de benoeming tot Voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven. De heer Massart zal de heer Adhémar Deneir, die ontslag nam, opvolgen als voorzitter van het comité. Verder besprak de Ministerraad het wetsvoorstel over de werking van de parlementaire onderzoeken. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van amendement goed op artikel 150 van het ontwerp van wet houdende sociale bepalingen. Het amendement betreft de respectievelijke bevoegdheden van de federale overheid en van de Gemeenschappen inzake de zogenaamde "beheersing van het medisch aanbod".