12 jan 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 januari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 januari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedkeurde voor de verlenging van het mandaat van de heer Roger Lallemand als bestuurder bij de Koninklijke Muntschouwburg. (persbericht 1 van 12/01/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij de bevoegdheid van Regeringscommissaris Willockx m.b.t. de toepassing van Europese richtlijnen overgedragen wordt aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. De vervanging van Regeringscommissaris Willockx zal tijdens de Ministerraad van volgende week besproken worden. (persbericht 2 van 12/01/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Arbitragehof. (persbericht 3 van 12/01/2001) De Eerste Minister besprak tevens een nieuwe stap m.b.t. de informatisering van het Ministerie van Justitie. Het gaat meer bepaald om de goedkeuring van een onderhandelingsprocedure voor de gunning van een opdracht voor het zogenaamde «mammoetproject» voor het jaar 2001. (persbericht 4 van 12/01/2001) Verder keurde de Ministerraad de verschillende ontwerpen goed m.b.t. de modernisering van het notariaat. (persbericht 5 van 12/01/2001) Ook keurde de Ministerraad definitief een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het geldelijk statuut van het personeel van de ministeries en m.b.t. diverse bepalingen over de inwerkingstelling van de human resources-cellen in de federale ministeries. Dit is een bijkomende stap in de uitvoering van het Copernicusplan. De Eerste Minister benadrukte dat de uitvoering van dit plan wordt verder gezet. De meeste elementen van dit plan werden overigens reeds uitgevoerd. Eén van de laatste stappen is de invoering van een mandatensysteem voor de topfuncties van de federale overheidsdiensten. (persbericht 6 van 12/01/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit over de vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren (NMNS). (persbericht 7 van 12/01/2001) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de financiering van de eerste inrichtingswerken in het gebouw dat de Gerechtelijke Politie en de Rijkswacht in Doornik zal huisvesten. (persbericht 8 van 12/01/2001) Tevens ging de Ministerraad akkoord met de huur van kantoren voor de huisvesting van het arrondissementscommissariaat van Moeskroen. (persbericht 9 van 12/01/2001) De Ministerraad ging verder akkoord dat de Regie der Gebouwen een aantal gebouwen huurt op de site van het Administratief Centrum "Desandt" in de Stapelhuisstraat 11 in Brussel. (persbericht 10 van 12/01/2001) Verder keurde de Ministerraad de ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de herbenoeming van de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder van Belgacom. (persbericht 11 van 12/01/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de benoeming regelt van de leden van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (persbericht 12 van 12/01/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de nomenclatuur vastlegt voor de geneeskundige verstrekkingen m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat meer bepaald om de nomenclatuur voor de huisartsgeneeskunde. (persbericht 13 van 12/01/2001) Ook nam de Ministerraad kennis van het 38ste verslag over de evolutie van de land- en tuinbouweconomie. Het gaat om het verslag voor het jaar 1999. (persbericht 14 van 12/01/2001) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het samenwerkingsakkoord regelt de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van de tankstations. (persbericht 15 van 12/01/2001) Tot slot nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over de Belgische deelname aan de zogenaamde "Joint Force Headquarters" in Napels. (persbericht 16 van 12/01/2001)