12 jul 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 juli 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 juli 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst de goedkeuring van de tiende maatregel van het "Kafka"-plan vermeld, namelijk de opname in de gegevensbank van de RKW van de gegevens betreffende de kinderbijslag voor 60.000 ambtenarengezinnen. De Regeringscommissaris Greet van Gool heeft de negen andere maatregelen van het plan, dat voorgesteld werd in mei 2001, overlopen. (persbericht 1 van 12/07/2002); De Eerste Minister heeft ook meegedeeld dat de task force op de administratieve vereenvoudiging volgende woensdag samenkomt en daarna de resultaten zal kenbaar maken. Twee dossiers Landsverdediging werden goedgekeurd (persbericht 2 van 12/07/2002 en persbericht 3 van 12/07/2002). De Ministerraad heeft daarentegen vastgesteld dat geen enkel bod op de Belgisch-Luxemburgse strategische transportboot voldeed. "Een nieuwe procedure wordt dus ingeleid", zei de Eerste Minister. Twee dossiers in de Copernicus-hervorming werden eveneens goedgekeurd. De Eerste Minister heeft verduidelijkt dat de Copernicus-hervorming nu op kruissnelheid vaart. De heer Verhofstadt heeft ook aangekondigd dat het Kernkabinet woensdag en donderdag samenkomt, hoofdzakelijk om de resultaten van de begrotingscontrole te beoordelen. Op de agenda komt ook de vraag om het Amerikaanse militaire plutonium in Dessel te mogen verwerken. Bovendien keurde de Ministerraad de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing naar de Waalse Regering van de heer Michel Grégoire, adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, Administratie voor Energie (persbericht 4 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit in verband met de vernieuwde evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten (persbericht 5 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit betreffende een nieuwe taalwetgeving voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. (persbericht 6 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een voorlopige cel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.) (persbericht 7 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de betalingsmodaliteiten van administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid (persbericht 8 van 12/07/2002); het huren, ten behoeve van het Ministerie van Financiën, van een vervangend gebouw te Overijse (persbericht 9 van 12/07/2002); het huren van lokalen die nodig zijn voor de huisvesting van de kantoren van de Directe Belastingen en BTW te Hasselt (persbericht 10 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit dat de Staat machtigt om onroerende goederen te verkopen aan het overheidsbedrijf Belgocontrol (persbericht 11 van 12/07/2002); een "Stock Option Plan" voor topkaderleden bij Belgacom (persbericht 12 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de berekening van de vergoeding voor de coördinatie van "slots", de gereserveerde tijdspanne voor vliegtuigbewegingen (persbericht 13 van 12/07/2002); een mededeling betreffende de balans van de uitvoering van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling met het oog op de Wereldtop voor Duurzame ontwikkeling in Johannesburg (persbericht 14 van 12/07/2002); een mededeling inzake het federaal plan voor duurzame ontwikkeling (persbericht 15 van 12/07/2002); het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de vertegenwoordiging van het Belgisch koninkrijk in het coördinatiecomité voor het Eurovignet (persbericht 16 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (persbericht 17 van 12/07/2002); twee maatregelen inzake de opleiding voor chauffeurs die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren (persbericht 18 van 12/07/2002); een ontwerp van ministerieel besluit dat drie nieuwe verkeersborden invoert (persbericht 19 van 12/07/2002); twee ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (persbericht 20 van 12/07/2002); twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de opwaardering van bepaalde verstrekkingen van de huisartsgeneeskunde en het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden (persbericht 21 van 12/07/2002); een ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een tegemoetkoming aan sommige zelfstandige kinesitherapeuten die een opleiding tot gegradueerd verpleegkundige volgen (persbericht 22 van 12/07/2002); een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Belgisch Koninkrijk en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de "Norfra" gaspijpleiding op het Belgisch continentaal plat (persbericht 23 van 12/07/2002).