12 jun 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 juni 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 juni 1998 op Hertoginnedal +van 9.30 uur tot 12.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 14.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad bereidde de Europese Top van Cardiff voor. Deze Top vindt plaats op 15 en 16 juni 1998. (Punt B1) De Ministerraad nam een aantal maatregelen m.b.t. Ambtenarenzaken. De Ministerraad heeft de conclusies en de beslissingen over de personeelsbilaterales goedgekeurd. ( persbericht 1 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - de invoering van +het wervingsbrevet goed. ( persbericht 2 van 12/06/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de mandaten en de evaluatie van de ambtenaren-generaal. ( persbericht 3 van 12/06/1998)De Ministerraad heeft tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de invoering van mandaten in de instellingen van openbaar nut. ( persbericht 4 van 12/06/1998) De Ministerraad nam kennis van de resultaten van een enquête onder de+ titel "de kwaliteitsbarometergids". ( persbericht 5 van 12/06/1998) De Ministerraad heeft ook het voorontwerp van wet +"verantwoordelijkheid van de ambtenaren" goedgekeurd. ( persbericht 6 van 12/06/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het Executief van de Moslims van België. Op maandag 15 juni zal hierover om 9.30 uur een persconferentie gehouden worden in het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Residence Palace, Wetstraat 155 te 1040 Brussel). ( persbericht 7 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen voor sommige diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ( persbericht 8 van 12/06/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om voor de Rijkswacht 44 +semi-gepantserde alle-terrein-voertuigen te leasen. ( persbericht 9 van 12/06/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk besluit goed+ i.v.m. de procedures voor de benoeming, de bevordering of de mutatie van personeel van de Rijksdienst voor Pensioenen. De Ministerraad keurde eveneens het voorstel goed van de conventie over Sanitel tussen het Ministerie van Landbouw en de Centrale Dierengezondheidsvereniging voor 1998. ( persbericht 10 van 12/06/1998) De Ministerraad nam een aantal beslissingen m.b.t. de +telecommunicatie. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan de richtlijnen van de Europese Unie en voor de wijziging van sommige bepalingen van die wet met betrekking tot de universele dienstverlening. ( persbericht 11 van 12/06/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de verschillende bepalingen m.b.t. de telecommunicatiesector reorganiseert en coördineert in de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. ( persbericht 12 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de vaststelling van het bestek voor de spraaktelefoondienst en van de procedure met betrekking tot de toekenning van individuele vergunningen. ( persbericht 13 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de voorwaarden m.b.t. de aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. ( persbericht 14 van 12/06/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over de interconnectie. ( persbericht 15 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met de voorwaarden tot vervaardiging, uitgave en verspreiding van de telefoongidsen. ( persbericht 16 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het Koninklijk Besluit aanpast voor de regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe redactie van artikel 81 van de wet. ( persbericht 17 van 12/06/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de activiteiten van de erkende certificatie-autoriteiten. De goedkeuring gebeurde met het oog op het gebruik van de digitale handtekening. ( persbericht 18 van 12/06/1998)De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. het bewijs van verbintenissen. ( persbericht 19 van 12/06/1998) De Ministerraad heeft het actieplan "Informatiemaatschappij +binnen de federale overheid" van 30 mei 1997 geactualiseerd en o.m. beslist om er de admninistratieve vereenvoudiging tussen de administraties onderling en tussen de overheid en het publiek/ondernemingen aan toe te voegen. ( persbericht 20 van 12/06/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Wetenschapsbeleid om de +Koninklijke Muntschouwburg (KMS) de toelating te verlenen het pand aan de Leopoldstraat 23 en een deel van het "Van der Borght"-terrein aan te kopen voor een bedrag van 97.500.000 frank. De KMS zal hiervoor, via een tussenkomst van de Schatkist, een lening aangaan voor hetzelfde bedrag. ( persbericht 21 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed met +diverse bepalingen over de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). ( persbericht 22 van 12/06/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed voor de ozonbestrijding. ( persbericht 23 van 12/06/1998) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - het +voorontwerp van wet en het ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht. ( persbericht 24 van 12/06/1998)De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het voor de belastingschuldige mogelijk maakt een administratief beroep in te +stellen tegen elke belasting die door de Administratie der douane en accijnzen wordt ingevorderd. ( persbericht 25 van 12/06/1998) De Ministerraad heeft twee ontwerpen van Koninklijke Besluit +goedgekeurd over farmaceutische producten. Het eerste ontwerp past de lijst aan van de farmaceutische producten waarvoor de tegemoetkoming van de verzekering verschuldigd is op basis van forfaitaire bedragen. Het tweede ontwerp van Koninklijk Besluit past de regels en modaliteiten van deze tegemoetkoming aan. ( persbericht 26 van 12/06/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. ( persbericht 27 van 12/06/1998) De Ministerraad heeft de Minister van Financiën gemachtigd om zich +uit te spreken ten gunste van een algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringswaarborg (MIGA). ( persbericht 28 van 12/06/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +invoering van de wetgeving die ervoor moet zorgen dat het Protocol van Madrid over de bescherming van het leefmilieu op Antarctica uitgevoerd kan worden. ( persbericht 29 van 12/06/1998) De Ministerraad stemde in met een voorontwerp van wet voor de +goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Dit Handvest werd opgemaakt in Straatsburg op 15 oktober 1985. ( persbericht 30 van 12/06/1998) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de België en Singapore die een dubbele belasting moet vermijden. Het gaat meer bepaald om de belastingen naar het inkomen. ( persbericht 31 van 12/06/1998)