12 mrt 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 maart 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 1999 op Hertoginnedal van10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde de resultaten van de begrotingscontrole 1999 goed. (persbericht 1 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ manier vastlegt waarop de bepalingen over de dienstencheques zullen worden uitgevoerd. (persbericht 2 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de vrijwaring van het financieel evenwicht van het jaarlijks vakantiestelsel van de arbeiders. (persbericht 3 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde een aantal sociale correcties in de +pensioensector goed. (persbericht 4 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. (persbericht 5 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de tegemoetkomingen aan minder-validen en aan bejaarden. (persbericht 6 van 12/03/1999) Daarnaast stemde de Ministerraad in met de verlenging van het +bestaande «moratorium» op apotheken. (persbericht 7 van 12/03/1999) De Ministerraad besliste om het voorontwerp van wet tot bekrachtiging+ van het Koninklijk Besluit m.b.t. de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) in te dienen in het Parlement. De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de grensoverschrijdende overschrijvingen van geld. Dit voorontwerp zet een Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 27 januari 1997 om in Belgisch recht. Het moet een wettelijk kader scheppen voor de grensoverschrijdende geldoverschrijvingen. (persbericht 8 van 12/03/1999) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de eigendomsoverdracht van onroerende goederen van de voormalige Dienst Jeugdbescherming. Deze onroerende goederen werden door de federale Staat overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. (persbericht 9 van 12/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de benoeming van de werkende en de plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven. (persbericht 10 van 12/03/1999) De Ministerraad ging akkoord om via een onderhandelingsprocedure 738 GPS-ontvangers (Global Positioning System) aan te kopen voor de Landmacht. (persbericht 11 van 12/03/1999) De Ministerraad nam een aantal beslissingen m.b.t. het beheer van het+ federaal gebouwenpatrimonium. (persbericht 12 van 12/03/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de benoemingen bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. (persbericht 13 van 12/03/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord met een bijkomend krediet van 94 +miljoen frank voor de betaling van de presentiegelden aan de leden van de kiesbureaus op 13 juni 1999. (persbericht 14 van 12/03/1999) De Ministerraad nam kennis van een nota van de Minister van +Binnenlandse Zaken over het asielbeleid. (persbericht 15 van 12/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de semafoondienst. (persbericht 16 van 12/03/1999) De Ministerraad besprak tevens de stand van zaken van «Agenda 2000». +Agenda 2000 omvat het geheel van documenten en rapporten dat door de Europese Raad van Madrid in 1995 aan de Europese Commissie gevraagd werd voor de latere uitbreiding van de Unie. Het dossier beschrijft onder meer de perspectieven van de ontwikke\-ling van de Unie en haar beleidsdomeinen (vooral landbouw en structurele hulp) voor het begin van de volgende eeuw. De wet van 16 juni 1998 stelt dat bepaalde militairen die lichamelijke schade leden gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden. Ze moeten deze schade wel opgelopen hebben tijdens een actie buiten het nationale grondgebied. De Ministerraad keurde de lijst goed van operaties en opdrachten waarop deze wet van toepassing is. Verder ging de Ministerraad akkoord om een contract af te sluiten voor de levering van levensmiddelen aan de Belgisch-Luxemburgse troepen die van 1 mei 1999 tot 30 november 2000 in Bosnië-Herzegovina ingezet worden. (persbericht 17 van 12/03/1999) De Ministerraad machtigde tevens de Vice-Eerste Minister en Minister +van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel om de rentevoet van de euro te stabiliseren aan de CIRR-rentevoet. Het gaat om de CIRR-rentevoet die geldig is op het moment van de ondertekening van de kredietconventie voor de financiering van de uitbreiding van een draadtrekkerij-eenheid in Roemenië. Deze uitbreiding wordt uitgevoerd door de maatschappij Basse Sambre Eri. (persbericht 18 van