12 nov 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 november 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 november 1999 in de +Wetstraat 16 van 08.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste +Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad de drie voorontwerpen van programmawet m.b.t. de uitvoering van de begroting 2000 verder bestudeerd heeft. Deze drie voorontwerpen van wet zullen woensdag 17 november 1999 worden afgewerkt. Ze worden daarna overgemaakt aan het Parlement. Het gaat meer bepaald om: een voorontwerp van wet m.b.t. fiscale bepalingen (een verdere afbouw van de crisisbijdragen, de vermindering van bepaalde BTW-tarieven, de verbetering van de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang); een voorontwerp van wet m.b.t. sociale bepalingen (toelagen aan de sociale zekerheid, het RIZIV,...); een voorontwerp van wet m.b.t. de verschillende maatregelen voor het stimuleren van de tewerkstelling en het bestrijden van de werkloosheid. In dit kader keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een startbaanovereenkomst biedt aan de jongeren. (persbericht 1 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de sociale maribel. (persbericht 2 van 12/11/1999) De Eerste Minister benadrukte tevens dat de Ministerraad de +vrijgeving goedkeurde van de vierde schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen. Dit programma is een bijzonder deel van de uitgavenbegroting waarin alle uitgaven worden samengebracht die worden aanzien als investering. Elk jaar wordt om de drie maanden 25% van het programma vrijgegeven door de Ministerraad, en dit volgens de beschikbare budgettaire ruimte. (persbericht 3 van 12/11/1999) De Eerste Minister kondigde tevens aan dat het voorontwerp van wet +m.b.t. de oprichting van een bevolkingsregister voor de Belgen die in het buitenland verblijven en de uitgifte van een identiteitskaart voor deze Belgen aan het Parlement zal worden overgemaakt. De Ministerraad verzekerde tevens de budgettaire dekking van de deelname van de Krijgsmacht aan internationale humanitaire operaties. (persbericht 4 van 12/11/1999) ** * De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de interconnectietarieven in de telecommunicatiesector in het kader van de universele dienstverlening. (persbericht 5 van 12/11/1999) De Ministerraad bevestigde een beslissing van de Ministerraad van 15 +januari 1999 over de oprichting, de opdracht en de samenstelling van een ad hoc-werkgroep "Diabetes en sociale discriminatie". Dit gebeurt omdat de werkgroep nog steeds niet werd samengesteld. (persbericht 6 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het College van geneesheren-directeurs binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). (persbericht 7 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de regeling van de gezinsbijslagen voor zelfstandigen. (persbericht 8 van 12/11/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen. Het ontwerp voegt twee instellingen toe aan de lijst van erkende instellingen. Giften van ten minste 1.000 frank aan deze instellingen zijn, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van het totale netto-inkomen. (persbericht 9 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Domeinnamen zijn gebruiksvriendelijke internetadressen. (persbericht 10 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde eveneens - na overleg met de vakorganisaties -+ een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector. (persbericht 11 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de grenzen tussen de gemeenten Waregem en Wielsbeke. (persbericht 12 van 12/11/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de erkenning van de hevige stortregens van 13, 14 en 15 september 1998 als algemene ramp. (persbericht 13 van 12/11/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de samenstelling en de werkwijze vastlegt van de "Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing". (persbericht 14 van 12/11/1999) De Ministerraad ging akkoord om een contract af te sluiten voor de +aankoop van een "Multifunction Aircraft Ground Support System" (MAGSS) voor de "tweede tactische wing" in Florennes. (persbericht 15 van 12/11/1999) De Ministerraad ging ook akkoord met een voorstel van de Minister van Landsverdediging over de prestaties van werknemers van het gespecialiseerd informaticapersoneel bij de Centra voor Informatieverwerking van Landsverdediging. (persbericht 16 van 12/11/1999) De Ministerraad besliste eveneens om 3 miljoen frank toe te kennen +aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) voor preventieve acties en hulp aan slachtoffers van antipersoonsmijnen. (persbericht 17 van 12/11/1999) De Ministerraad ging akkoord met de toekenning van 5 miljoen frank +aan de Gemengde Militaire Commissie. Deze Commissie werd opgericht in het kader van het akkoord van Lusaka. Het akkoord van Lusaka behandelt het staakt-het-vuren in de Democratische Republiek Congo. (persbericht 18 van 12/11/1999) De Ministerraad besliste tevens om een bedrag van 3,8 miljoen frank +vrij te maken voor de voortzetting van de deelname van Belgische waarnemers aan OVSE-missies in Kroatië en Bosnië. Dit gebeurt in het kader van de initiatieven ter bevordering van de mensenrechten en de democratie. (persbericht 19 van 12/11/1999) Daarnaast stemde de Ministerraad in met de vrijmaking van 10.000.000 +frank op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Hiermee zullen Belgische NGO's ondersteund worden die actief zijn in Kosovo. (persbericht 20 van 12/11/1999) De Ministerraad ging verder akkoord om een contract af te sluiten +voor het zeetransport van militair materiaal. (persbericht 21 van 12/11/1999)