12 okt 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 oktober 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 oktober 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt Na de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de heer Kofi Annan te hebben erkend, heeft de Eerste Minister de oprichting meegedeeld van een nationaal coördinatiecomité met het oog op de voorbereiding van het Europees Jaar van Personen met een Handicap 2003, onder voorzitterschap van de Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid. (persbericht 1 van 12/10/2001) De Ministerraad ging akkoord met de verlenging van de benoeming van vier van de huidige leden van de Raad van Beheer van de Koninklijke Muntschouwburg, namelijk de heren G.Dumortier, F. Erdman, Cl. Michel en E. Van Lerberghe. (persbericht 2 van 12/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bescherming van de gegevens van de Studiecommissie met betrekking tot het lot van de bezittingen, die geplunderd of achtergelaten werden tijdens de oorlog 1940-1945, van de leden van de Joodse gemeenschap van België. (persbericht 3 van 12/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de feestdagen. (persbericht 4 van 12/10/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002. (persbericht 5 van 12/10/2001) Hij keurde, in tweede lezing en na overleg met de vakverenigingen, een voorontwerp van wet goed over het tuchtrecht van de leden van de rechterlijke orde. De Eerste Minister herinnerde eraan dat het erom gaat lacunes te dichten die bleken uit de besluiten van de Parlementaire Commissie over de zaak-Dutroux. (persbericht 6 van 12/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de oprichting, de organisatie en de werking van een paritair overlegorgaan in de sectoren van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde markten. (persbericht 7 van 12/10/2001) Hij ging akkoord met een overdracht van bevoegdheid inzake de gunning van een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de consolidatie van de centrale computers van het departement van Financiën. De Eerste Minster benadrukte de noodzaak de informatica in dit departement te moderniseren. (persbericht 8 van 12/10/2001) Hij heeft zijn akkoord gegeven om de vier ontwerpen van koninklijk besluit over het statuut van het brandweerpersoneel, ter advies naar de Raad van State te sturen. (persbericht 9 van 12/10/2001) Hij ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties binnen een meergemeente-politiezone. (persbericht 10 van 12/10/2001) Hij ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de minimale begrotingsnormen van de lokale politie vaststelt. (persbericht 11 van 12/10/2001) De Ministerraad keurde de definitieve versie goed van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de hervorming van de mobiliteitsregeling voor de federale ambtenaren (in het raam van het Copernicusplan). Dit besluit treedt in werking op 1 december 2001. (persbericht 12 van 12/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen brengt aan het verlofstelsel van de federale ambtenaren. (persbericht 13 van 12/10/2001) Hij gaf een vierde schijf van 12,5 % vrij van het Federaal programma van de openbare investeringen 2001 (met uitzondering van de Regie der Gebouwen) voor de periode oktober-december 2001. Deze schijf is berekend op grond van de aangepaste begrotingskredieten 2001. Cumulatief betekent dit 87,5 % van het programma voor de periode januari-december 2001. (persbericht 14 van 12/10/2001) Hij heeft het verzoek goedgekeurd van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid om aan de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, voor te leggen voor advies binnen de drie dagen. (persbericht 15 van 12/10/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (startlening). (persbericht 16 van 12/10/2001) Hij heeft een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd betreffende de activiteiten die uitgesloten zijn van de achtergestelde lening aan werklozen. (persbericht 17 van 12/10/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de circulatiemodaliteiten vastlegt van de dienstencheque tussen de uitgiftemaatschappij, de particulier en de geaggregeerde vennootschap die de diensten zal leveren. (persbericht 18 van 12/10/2001) De Ministerraad ging akkoord met een federale tussenkomst à rato van 2 BEF voor elke frank die de Gemeenschappen besteden aan de aankoop van het vaccin tegen meningitis C. De federale tussenkomst zou 332 miljoen BEF bedragen (persbericht 19 van 12/10/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden. (persbericht 20 van 12/10/2001) Hij heeft zijn akkoord verleend aan het ontwerp van koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. (persbericht 21 van 12/10/2001) Hij ging akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale Regering en de regionale regeringen met betrekking tot het beheer van vrijgegeven afvalstoffen. (persbericht 22 van 12/10/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. (persbericht 23 van 12/10/2001) Hij nam akte van de stand van zaken van de werkzaamheden van het ADMI-EURO-programma. Dit programma omvat de aanpassing van de federale administraties aan de overgang naar de euro in de sectoren regelgeving, informatica, formulieren, opleiding van het personeel en communicatie naar het publiek toe. (persbericht 24 van 12/10/2001) De Ministerraad heeft eveneens de actievoorstellen goedgekeurd vervat in heet plan van de Regeringscommissarissen belast met de administratieve vereenvoudiging. Van nu af aan zal elk dossier dat op de Ministerraad wordt ingediend een evaluatie inhouden van de consequenties van het dossier inzake administratieve vereenvoudiging.