13 feb 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 februari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 februari 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 14.20 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad bereidde het overleg voor met de sociale partners en de Gewesten. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de tegemoetkoming in de loonkosten regelt voor werknemers van gemeenten in het Duitse taalgebied. Het gaat meer bepaald om personen die tewerkgesteld zijn in het kader van een doorstromingsprogramma. ( persbericht 1 van 13/02/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. het informatiebeheer door de instellingen van de sociale zekerheid. Het legt de voorwaarden vast waaronder de verschillende instellingen mogen samenwerken op het gebied van informatiebeheer. ( persbericht 2 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed met uitvoeringsmaatregelen voor de invoering van de sociale identiteitskaart. Daarnaast ging de Ministerraad ook akkoord met een tweede ontwerp van Koninklijk Besluit, over de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Verder keurde de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de leeftijd waarop het rijdend personeel van de Naamloze Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) op pensioen gesteld wordt. ( persbericht 3 van 13/02/1998) De Ministerraad ging akkoord met de deelname van de Luchtmacht aan de hulpverlening aan Angola. Deze operaties gebeuren op vraag van het Humanitair bureau van de Europese Unie (ECHO). De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Internationale Douaneraad. Dit protocol betreft het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel. ( persbericht 4 van 13/02/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om in het kader van het Fedenetproject een onderhandelingsprocedure te starten met de firma Siemens Nixdorf Information Systems (SNI). Fedenet is het intranet van de federale overheid. De firma zal o.m. instaan voor de levering van een technische "helpdesk" en een algemene technische ondersteuning. ( persbericht 5 van 13/02/1998) De Ministerraad ging ook akkoord met de afsluiting van twee +contracten ten gunste van de Regie der Luchtwegen. ( persbericht 6 van 13/02/1998) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om een aanhangsel te +voegen bij een contract met de firma INPUT. Dit aanhangsel moet de overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de euro vergemakkelijken. ( persbericht 7 van 13/02/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat enkele technische wijzigingen aanbrengt aan het reglement voor de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector. ( persbericht 8 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het statuut vastlegt van de personeelsleden van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. ( persbericht 9 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde verder drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de invoering van een systeem van mandaten voor de leidende federale ambtenaren van rang 17 en 16 en voor de regeling van de evaluatie van deze ambtenaren. ( persbericht 10 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over voorwaarden waaronder houders van hoger-onderwijsdiploma's voor beroepsopleidingen van ten minste 3 jaar uit andere EU-lidstaten het beroep van advocaat in ons land kunnen uitoefenen. ( persbericht 11 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat aan +bepaalde burgers het recht geeft om de titel "militair" te dragen. ( persbericht 12 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed i.v.m. het +gelijktijdig houden van verschillende verkiezingen in 1999. Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het elektronisch stemmen. De Ministerraad heeft tevens beslist de bepalingen m.b.t. het kiesrecht van Europese Unie-burgers in dit voorontwerp te integreren. Dit gebeurt in uitvoering van het Verdrag van Maastricht en de Europese richtlijn. ( persbericht 13 van 13/02/1998) De Ministerraad keurde verder het federale gedeelte goed van de +stedelijke vernieuwingsprojecten die in 1998 uitgewerkt zullen worden in 5 gemeenten van het Waalse Gewest. Het gaat om gemeenten die door de interministeriële Conferentie over stedelijke vernieuwing werden aangeduid voor de uitwerking van een geïntegreerd en gemeenschapsgericht beleid. ( persbericht 14 van 13/02/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om de heer Grégoire Brouhns +voor te dragen ter benoeming tot Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën. ( persbericht 15 van 13/02/1998) De Ministerraad besliste het ontwerp van Koninklijk Besluit dat een overlegcomité opricht tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekeringsinstelligen voor te leggen aan de Raad van State. Er wordt een advies verwacht binnen één maand. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de ombudsmannen bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de wijziging van de wet over de Pax Medica. ( persbericht 16 van 13/02/1998)