13 mrt 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 maart 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 maart 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot ?? uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde de conclusies van de Begrotingscontrole 1998 goed. (persbericht 1 van 13/03/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat een nieuwe erkenning verleent aan de v.z.w. "Centre de gesti\-on informa\-tique des admi\-nistrations locales" (GIAL). Deze erkenning geldt van 1 januari 1997 tot 31 december 1998. (persbericht 2 van 13/03/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +organisatie van een procedure voor de evaluatie van de wetge\-ving. (persbericht 3 van 13/03/1998) De Ministerraad nam akte van het eerste vierjarenplan voor het +beheersen en het inhalen van de achterstand bij de afdeling Administratie van de Raad van State. Dit plan werd op 16 december 1997 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad van State. De Minister van Binnenlandse Zaken houdt hierover op woensdag 18 maart a.s. een persconferentie. De Ministerraad keurde eveneens drie ont\-werpen van Koninklijk Besluit over het rijbewijs en de rijscholen definitief goed. Daarbij nam de Minis\-terraad kennis van een nota over de maat\-schap\-pe\-lijke en economische positie van de rijscholen. (persbericht 4 van 13/03/1998) De Ministerraad besprak ook de stand van zaken van de syndicale onderhandelingen m.b.t. de modernisering van de Politie. Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een vooront\-werp van wet goed tot wijziging van de nieuwe gemeente\-wet. De Ministerraad nam enkele beslissingen i.v.m. de bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten. De Ministerraad antwoordde in dit verband op de aanbevelingen van de Parle\-mentaire Onder\-zoekscommissie over de sekten. Ook keurde de Ministerraad een amendement goed op het voorstel van wet voor de oprichting van een Federaal Waarnemingscentrum voor de sekten. (persbericht 5 van 13/03/1998) De Ministerraad heeft ook de voorstellen goedgekeurd van de +Cen\-trale Commissie i.v.m. de niet voldane eisen van oud-strij\-ders en oor\-logs\-slacht\-offers. (persbericht 6 van 13/03/1998) De Ministerraad besliste tevens dat zijn goedkeuring niet meer +ver\-eist is voor bepaalde inhuurnemingen ten laste van de begro\-ting van de Regie der Gebouwen. Deze maatregel geldt met name voor inhuurnemingen waarvan de jaarlijkse kost niet groter is dan 300.000 frank. (persbericht 7 van 13/03/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen de toestemming +verleend om twee opdrachten te gunnen voor de uitvoering van de studies voor het project Nijvel II. (persbericht 8 van 13/03/1998) Verder ging de Ministerraad ermee akkoord dat de Regie der Gebouwen +een contract afsluit voor de huur van kantoorruimte voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu te Antwerpen. De Ministerraad besliste ook om van nu tot het jaar 2000 een budget van 1,1 miljard frank te besteden aan de voorbereiding van manifestaties voor het project "Brussel 2000, Culturele hoofd\-stad van Europa". Deze beslissing houdt een bijkomen\-de bijdrage van de federale overheid in aan de renovatie en de redding van de meest opmerkelijke gebouwen van het federale patrimonium in Brussel. (persbericht 9 van 13/03/1998) De Ministerraad ging akkoord met de huur van een gebouw voor het +politieparket van Vilvoorde. Ook stemde de Ministerraad in met de huur van garages voor de rijkswacht van Hamme en Beve\-ren-Waas. Tevens ging de Ministerraad akkoord om in de loop van 1998 onderhan\-de\-lingen te starten over een overeenkomst voor het onderhoud van de vliegtuigen van het type Airbus A310-220. (persbericht 10 van 13/03/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met een ontwerp van Koninklijk+ Besluit over de medische hulpmiddelen. Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (persbericht 11 van 13/03/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Konink\-lijk Besluit +goed over de communautaire steunregeling voor de vervroegde uittre\-ding in de landbouwsector. Het ontwerp verlengt voor de tweede maal de steun\-regeling met één jaar. (persbericht 12 van 13/03/1998) De Ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de bepalingen over de arbeidsongevallen wijzigt. (persbericht 13 van 13/03/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de storting door het RIZIV aan de schatkist van de pre\-mies die het ontvangt in het kader van het vroegere Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden. Het gaat om de storting voor het jaar 1996. (persbericht 14 van 13/03/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de aanvullende vergoedingen bij het ontslag van oudere werknemers. (persbericht 15 van 13/03/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor 7 april toegevoegd wordt aan de lijst van data waarop openba\-re gebouwen bevlagd moeten worden. (persbericht 16 van 13/03/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor +ingestemd wordt met drie protocollen bij het Noordatlantisch Verdrag. Het gaat om de protocollen over de toetreding tot de NAVO van de Tsjechische Republiek, de Republiek Hongarije en de Republiek Polen. (persbericht 17 van 13/03/1998) De Ministerraad nam eveneens kennis van een +mededeling van de Minister van Landsverdediging hierover. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat het Verdrag over het verbod op het gebruik, de opslag, de produc\-tie en de over\-dracht van antiper\-soonsmij\-nen omzet in Belgisch recht. Ook de vernieti\-ging van de mijnen komt in het verdrag aan bod. (persbericht 18 van 13/03/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een project voor +diergenees\-kunde in Zambia te verlengen met 7 maanden. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen zal blijven instaan voor de uitvoering van dit project. (persbericht 19 van