13 nov 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 november 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 november 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad maakte een evaluatie van de opvolging van het asielbeleid met het oog op het debat in de Senaat volgende dinsdag. De Ministerraad nam kennis van het tussentijds verslag van de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de rampendossiers als gevolg van de hevige stortregens van 13, 14 en 15 september 1998. (persbericht 1 van 13/11/1998) De Ministerraad stelde de legersterkte voor 1999 vast op 45.579 +militairen. (persbericht 2 van 13/11/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een overeenkomst af te sluiten+ voor de aankoop van 11 bijkomende systemen voor de actieve ECM-bescherming van de F16-vliegtuigen. De aankoop zal 400 miljoen frank kosten. (persbericht 3 van 13/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat aan het Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) toegang verleent tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 4 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de Dienst voor Geboorte en Kinderen toegang geeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Ook zal deze dienst het identificatienummer van het Rijksregister mogen gebruiken. (persbericht 5 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarbij sommige diensten van de Administratie voor Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. (persbericht 6 van 13/11/1998) Ook keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De ontwerpen duiden respectievelijk de directeur-generaal en de voorzitter van de Raad van Bestuur aan van dit agentschap. (persbericht 7 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een voorontwerp van wet goed dat de +vorming van intergemeentelijke hulpverleningszones voor de brandweer mogelijk maakt. (persbericht 8 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed i.v.m. de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling.(persbericht 9 van 13/11/1998) De Ministerraad nam verder kennis van een lijst met activiteiten die uitgevoerd moeten worden in het kader van het project Admi-2000. (persbericht 10 van 13/11/1998) De Ministerraad nam eveneens kennis van een mededeling van de +Minister van Financiën over de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de euro. Daarnaast besliste de Ministerraad om de accijnstarieven op sigaren en cigarillo's te verlagen. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vervroegde uittreding in de landbouwsector. (persbericht 11 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de referentie-indexen m.b.t. het hypothecair krediet. (persbericht 12 van 13/11/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 over de sociale balans. (persbericht 13 van 13/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over logopedieverstrekkingen. (persbericht 14 van 13/11/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om een financiële steun toe te +kennen voor de organisatie van het Europalia Festival 1998 «\~Tsjechië\~». (persbericht 15 van 13/11/1998) De Ministerraad ging akkoord om het Belgische aandeel in de 12de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) te handhaven op 1,55%. De bedoeling hiervan is aan de IDA de nodige financiële middelen te verstrekken voor de financiering van haar operaties in de loop van de periode 2000-2002. (persbericht 16 van 13/11/1998) De Ministerraad stemde in met de stabilisatie van de rente\-voet van +de yen voor een uitvoerkrediet van 1.800.000.000 frank, met een terugbetalingster\-mijn van 10 jaar. Dit krediet is bestemd voor de financiering van een levering door Cockerill Mechanical Industries (CMI) van een galvanisatielijn voor de auto-industrie in India. (persbericht 17 van 13/11/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kazachstan. Deze overeenkomst moet zorgen voor de wederzijdse bevordering en bescherming van de investeringen. (persbericht 18 van 13/11/1998) De Ministerraad nam maatregelen voor steun aan de landen van +Centraal-Amerika die getroffen werden door de orkaan Mitch. (persbericht 19 van 13/11/1998) De Ministerraad besprak de stand van zaken van de ontwerpen en +voorontwerpen van wet. De Ministerraad keurde de ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming: - van de heer Eric Beka als Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden; - van de heer Georges Thuysbaert als Secretaris-generaal van het Ministerie van Landsverdediging; - van de heer Robert Tollet als Voorzitter van de Federale Participatiemaatschappij; - van de heer Bart Massart als Voorzitter van Comité Overheidsbedrijven.