13 okt 1995 15:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 oktober 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 oktober 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In uitvoering van de begroting 1996 wijdde de Ministerraad een eerste bespreking aan het voorontwerp van programmawet. Een Ministerraad die zal doorgaan op dinsdag a.s. 17 oktober, zal hierover beraadslagen. Daarnaast keurde de Ministerraad een eerste reeks projecten goed voor de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen, de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving. ( persbericht 1 van 13/10/1995) Tevens keurde de Ministerraad het vervolledigde voorontwerp van wet +goed over de expliciete erkenning van onbemande toestellen voor verkeersovertredingen. ( persbericht 2 van 13/10/1995) Verder nam de Ministerraad kennis van de tweede evaluatienota van de +" task-force"-werkgroep omtrent de rampen 1990, 1993 en 1995. ( persbericht 3 van 13/10/1995) De Ministerraad keurde de voorstellen goed in het kader van de +voorbereiding van de ESA-Ministerconferentie die zal doorgaan op 18 en 19 oktober 1995 te Toulouse. ( persbericht 4 van 13/10/1995) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wedden +verhoogt van de magistraten van de rechterlijke orde, de griffiers en de secretarissen van de parketten, de ambtdragers bij de Raad van State en van de bedienaars van de verschillende erediensten. ( persbericht 5 van 13/10/1995) * * * Tevgens breidde de Ministerraad de samenstelling uit van de delegatie van de federale overheid bij het Comité B. Voortaan zullen ook de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Buitenlandse Handel en de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken deelnemen aan de onderhandelingen van dit comité. De Koninklijk Besluiten van 31 juli en 31 oktober 1989 voorzien in de overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Justitie - Dienst Jeugdbescherming - naar de Franse Gemeenschap. In deze lijst van over te dragen personeelsleden werd een aantal personen overgedragen die niet betrokken waren bij de overdracht. Tevens werd bij deze overdracht een graad van een personeelslid ten onrechte gewijzigd. Dat wordt nu rechtgezet via ontwerpen van Koninklijk Besluit die de aanpassingen uitvoeren. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de samenstelling wijzigt van het Comité Overheidsbedrijven. Zo wordt dhr. E. Masyn, directeur van Belgacom, als werkend lid bij het Comité vervangen door dhr. J. Baumans, eveneens directeur van Belgacom. Tevens heeft dhr. A. Deneir ontslag genomen als voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven. Hij was bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor tweemaal 6 personen worden voorgedragen tot benoeming van gewoon lid van de raad van bestuur van respectievelijk de Post en de NMBS. De mandaten gaan in vanaf 1 oktober 1995. Voor de raad van bestuur van de Post betreft het de volgende personen: - Mevr. Christine Claus; - Mevr. Frédérique Jacquemin; - Dhr. Jean-Paul Lambotte; - Dhr. Gabriel Moorat; - Dhr. Paul Mortelmans; - Dhr. Walter Van Wolputte Voor de raad van bestuur van de NMBS betreft het de volgende personen: - Dhr. Herwig Bamelis; - Dhr. Vincent Bourlard; - Dhr. Michel Bovy; - Dhr. François Cammarata; - Dhr. José Damilot; - Dhr. Clair Ysebaert. Verder keurde de Ministerraad de toelagen 1995 goed die bestemd zijn voor de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. Hiervoor trok de Ministerraad een bedrag van 73,1 miljoen frank uit, waarvan 39,69 miljoen reeds wordt vrijgemaakt. Deze toelagen worden gefinancierd met de winsten van de Nationale loterij. ( persbericht 6 van 13/10/1995) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Ambtenarenzaken +om een aanbesteding uit te schrijven voor de bouw van een nieuwe Europese School te Elsene. Voor de studie en de bouw van de nieuwe school is een budget voorzien van 1,820 miljard frank. ( persbericht 7 van 13/10/1995) Ook de huisvesting van de ministeriële kabinetten van de volgende +Ministers werd geregeld: - Vice-Eerste Minister J. Vande Lanotte; - Minister M. Colla; - Minister K. Pinxten. Tevens machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging voor het sluiten van vier aankoopcontracten voor het leger. ( persbericht 8 van 13/10/1995) In het kader van het Schengenakkoord besliste de +Ministerraad de luchthaven van Wevelgem te erkennen als een buitengrens van het Schengen-territorium. ( persbericht 9 van 13/10/1995) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed waarbij de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel wordt vastgelegd. Het betreft hier een rechtsgeldige Nederlandse tekst die gelijkwaardig is met de Franse. Verder ging de Ministerraad akkoord met de beperkte offerteaanvraag voor de informatisering van het gedeelte identificatie en premies van het GBCS-Project (Geïntegreerd Beheers en Controle Systeem). De Ministerraad machtigde verder de Minister van Ambtenarenzaken om de Regie der gebouwen te belasten met het huren van gebouwen voor de volgende overheidsdiensten: - de Kortrijkse afdeling van de Dienst Maatschappelijk Werk Strafrechtstoepassing; - verschillende diensten van het Ministerie van Financiën te Brussel; - de Rijkswachtbrigade van Balen. Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wetten wijzigt i.v.m. de Nationale Bank van België en de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair instrumentarium. ( persbericht 10 van 13/10/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed i.v.m. +het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ( persbericht 11 van 13/10/1995) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de procedure voor een +beperkte aanbesteding voor de publiciteitscampagne rond de uitgifte van een staatslening die in november 1995 zal plaats vinden. De publiciteitscampagne gebeurt via TV- en radiospots en advertenties in de pers. Voor deze campagne is een budget voorzien van 13.741.293 miljoen frank, exclusief BTW. Verder besliste de Ministerraad om 12 Belgische EU-waarnemers te sturen naar de Palestijnse verkiezingen. Om de reis- en verzekeringskosten van deze waarnemers te kunnen betalen wordt een budget van 1,6 miljoen frank vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. ( persbericht 12 van 13/10/1995) De Ministerraad besliste eveneens 6 miljoen frank vrij te maken voor +de medefinanciering van de acties van de Verenigde Naties in Burundi en Rwanda. ( persbericht 13 van 13/10/1995) De Ministerraad keurde daarnaast de definitieve versie goed van de +beleidsnota i.v.m. de Intergouvernementele Conferentie die overeenkomstig het Verdrag van Maastricht in 1996 zal worden bijeengeroepen. ( persbericht 14 van 13/10/1995) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van +wet goed over de status van de Belgische verbindingsambtenaren bij de +"Drugs Eenheid" van Europol in Den Haag. ( persbericht 15 van 13/10/1995) Tot slot nam de kennis van de mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken i.v.m. de toestand in ex-Joegoslavi. Ten allerlaatste keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed ter concretisering van de beslissingen die in het kader van de begroting 1996 werden genomen. Het eerste ontwerp betreft de wijzigingen van de BTW-tarieven die op 1 januari 1996 in werking zullen treden. Het tweede ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet in de verhoging van de benzineprijzen in twee afzonderlijke fasen. ( persbericht 16 van 13/10/1995)